Teckningsoptioner av serie TO8

Cortus Energy slutförde under det tredje kvartalet 2021 en företrädesemission av s.k. units, beståendes av aktier och teckningsoptioner av serierna TO8 och TO9. Varje teckningsoption av serie TO8 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Cortus Energy.

Teckningskursen för teckningsoptionerna av serie TO8 ska fastställas till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Cortus Energys aktie på Nasdaq First North Growth Market under mätperioden från och med den 1 november 2021 till och med den 12 november 2021, dock inte högre än 0,80 SEK.

Den volymvägda genomsnittskursen i Cortus Energys aktie uppgick under mätperioden till cirka 0,48 SEK och således har teckningskursen fastställts till 0,34 SEK. Teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO8 pågår från och med den 16 november 2021 till och med den 29 november 2021.

Sammanfattande villkor för teckningsoptionerna av serie TO8:

Nyttjandeperiod: 16 november 2021 – 29 november 2021.

Teckningskurs: 0,34 SEK per aktie.

Emissionsvolym: 80 960 124 teckningsoptioner av serie TO8. Vid fullt nyttjande nyemitteras 80 960 124 aktier och Cortus Energy kan tillföras upp till cirka 27,5 MSEK, före emissionskostnader.

Sista dag för handel med teckningsoptioner serie TO8: 25 november 2021.

Utspädning: Vid fullt nyttjande ökar aktiekapitalet med 2 428 803,72 SEK, från 48 708 136,50 SEK till 51 136 940,22 SEK. Antalet aktier ökar vid fullt nyttjande med 80 960 124 aktier till 1 704 564 674 aktier, motsvarande en utspädning om 4,75 procent av det totala antalet aktier och röster i Cortus Energy.

Notera att teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 29 november 2021, alternativt avyttras senast den 25 november 2021, förfaller värdelösa. För att dina teckningsoptioner av serie TO8 inte ska förfalla krävs att du aktivt tecknar aktier alternativt avyttrar dina teckningsoptioner. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 29 november 2021.

Brev till teckningsoptionsägare