Företrädesemission av units 2023

Bakgrund och motiv i sammandrag

Cortus Energy erbjuder en lösning med WoodRoll®-processen i vilken förnybar energigas produceras genom förgasning av biomassa. Genom WoodRoll®-tekniken tillhandahåller Bolaget lösningar för flera användningsområden bland annat inom kraft- och värmeproduktion, processindustrin, katalytisk uppgradering till bl. a metan, metanol, med mera och vätgasproduktion.

Villkor för Företrädesemissionen

Styrelsen i Cortus Energy har, med stöd av det bemyndigande som erhölls på årsstämman den 2 juni 2023, beslutat om genomförande av Företrädesemissionen i enlighet med följande huvudsakliga villkor:

 • För varje aktie som ägs per avstämningsdagen, den 25 september 2023, erhåller innehavaren en (1) uniträtt. Trettiofem (35) uniträtter ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av en (1) konvertibel av serie KV3.
 • Teckningskursen per unit uppgår till 1,00 SEK, motsvarande ett nominellt belopp om 1,00 SEK per Konvertibel. Vid full teckning i Företrädesemissionen erhåller Bolaget en emissionslikvid om cirka 61 MSEK, före emissionskostnader.
 • Företrädesemissionen innebär ett konvertibelt lån om nominellt högst 61 043 883,00 SEK.
 • Styrelsen har förbehållit sig rätten att besluta om en Utökningsemission om upp till
  10 000 000 konvertibler, motsvarande en emissionlikvid före emissionskostnader om cirka 10 MSEK.
 • Teckningsperiod för teckning av units kommer att löpa från och med den 27 september 2023 till och med den 18 oktober 2023.
 • Löptiden för Konvertiblerna är mellan 23 oktober 2023 och 20 januari 2026.
 • Konvertiblerna kommer att löpa med en årlig ränta om tretton och en halv (13,5) procent från och med 23 oktober 2023 till och med den 20 januari 2026, eller den tidigare dag lånet konverteras till aktier i Bolaget.
 • Innehavare av Konvertibler har rätt att påkalla konvertering av Konvertibler till nyemitterade aktier i Bolaget under fyra perioder, nämligen under perioden från och med den 3 juni 2024 till och med den 18 juni 2024 (konverteringsperiod 1), under perioden från och med den 2 december 2024 till och med den 13 December 2024 (konverteringsperiod 2), under perioden från och med den 2 juni 2025 till och med den 16 juni 2025 (konverteringsperiod 3) och under perioden från och med den 1 december 2025 och till och med den 12 december 2025 (konverteringsperiod 4)..
 • Konverteringskursen per Konvertibel ska uppgå till sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie under en period om tio handelsdagar innan respektive konverteringsperiod påbörjas. Konverteringskursen kan dock som lägst uppgå till 0,07 SEK och högst 0,30 SEK.
 • Företrädesemissionen innebär en emission av högst 61 043 883 units, motsvarande 61 043 883 Konvertibler.
 • Vid full teckning och konvertering av Konvertibler emitterade i Företrädesemissionen, vid lägsta konverteringskurs, och vid full teckning och konvertering av Konvertibler emitterade i den eventuella Utökningsemissionen, kommer antalet aktier i Bolaget att högst öka med 1014 912 614, från 2 136 535 915, till 3 151 448 529 och aktiekapitalet
  med högst 30 447 378,43 SEK från 64 096 077,45 SEK till högst 94 543 455,88 SEK, motsvarande en maximal utspädningseffekt om cirka 32,2 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.
 • Konvertiblerna avses tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market efter slutlig registrering hos Bolagsverket.

Prospekt

Ett EU-tillväxtprospekt, i vilket Företrädesemissionens fullständiga villkor och anvisningar framgår, finns här på Bolagets hemsida

Preliminär tidplan

21 september 2023 Sista handelsdag i Cortus Energys aktier inklusive rätt att erhålla uniträtter.
22 september 2023 Första handelsdag i Cortus Energys aktier exklusive rätt att erhålla uniträtter.
25 september 2023 Avstämningsdag för erhållande av uniträtter. Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken denna dag erhåller uniträtter för deltagande i Företrädesemissionen.
27 September 2023 – 6 oktober 2023 Handel i uniträtter på Nasdaq First North Growth Market.
27 september 2023 – 18 oktober 2023 Teckningsperiod för Företrädesemissionen.
23 oktober 2023 Beräknad dag för offentliggörande av emissionsutfall.
20 oktober 2023 Löptiden för Konvertiblerna startar.