Information om konvertibler av serie KV2

period 6 – Q1 2024

Utstående konvertibler: 63 993,85 st
Utstående konvertibellån: 6 399 385,00 SEK

Konverteringskursen per konvertibel ska uppgå till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Cortus Energys aktie under en period om 10 handelsdagar omedelbart innan varje konverteringsperiod påbörjas.

Konverteringskursen för konvertibelperiod Q1 2024 uppgår till 10 SEK.

Konvertibelinnehavarna har rätt att påkalla konvertering av konvertibler och upplupen ränta till nyemitterade aktier i Cortus Energy under kvartalsvisa konverteringsperioder.

Konverteringskursen kan efter omräkning, i enlighet med punkt 8 i konvertibelvillkoren, som lägst uppgå till 10 SEK och högst 40 SEK.

Konvertiblernas löptid löper från och med den 12 oktober 2022 till och med den 12 april 2024, med en årlig ränta om 12%.

Vid konvertering konverteras konvertibeln till ett belopp motsvarande det nominella beloppet jämte upplupen ränta.