Information om konvertibler av serie KV2

period 4 – Q3 2023

Utstående konvertibler: 18 000 027,00 st
Utstående konvertibellån: 18 000 027,00 SEK

Konverteringskursen per konvertibel ska uppgå till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Cortus Energys aktie under en period om 10 handelsdagar omedelbart innan varje konverteringsperiod påbörjas.

Konverteringskursen för konvertibelperiod Q3 2023 uppgår till 0,10 SEK.

Konvertibelinnehavarna har rätt att påkalla konvertering av konvertibler och upplupen ränta till nyemitterade aktier i Cortus Energy under kvartalsvisa konverteringsperioder.

Konverteringskursen kan efter omräkning, i enlighet med punkt 8 i konvertibelvillkoren, som lägst uppgå till 0,10 SEK och högst 0,40 SEK.

Konvertiblernas löptid löper från och med den 12 oktober 2022 till och med den 12 april 2024, med en årlig ränta om 12%.

Vid konvertering konverteras konvertibeln till ett belopp motsvarande det nominella beloppet jämte upplupen ränta.