Information om konvertibler, period 5 2021

Under sommaren 2020 genomfördes en företrädesmission samt en riktad emission av konvertibler av serie 1 i Cortus Energy. Konverteringskursen för konvertiblerna fastställs och kommuniceras inför varje konverteringsperiod. Den femte konverteringsperioden påbörjas den 24 september och pågår fram till och med den 30 september 2021.

Information om konvertibler, period 5 2021

Antal konvertibler: 109 629 689 st
Totalt konvertibellån: 35 736 685,50 SEK

Konverteringskursen per konvertibel ska uppgå till sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda snittkursen i Bolagets aktie under en period om tio handelsdagar omedelbart innan varje konverteringsperiod påbörjas.

Konverteringskursen för konvertibelperiod Q3 2021 uppgår till 0,38 SEK.

Konvertibelinnehavarna har rätt att påkalla konvertering av konvertibler och upplupen ränta till nyemitterade aktier i Bolaget under kvartalsvisa konverteringsperioder.

Konverteringskursen kan efter omräkning, i enlighet med punkt 7.1 i konvertibelvillkoren, som lägst uppgå till 0,25 SEK och högst 0,38 SEK.

Konvertiblernas löptid kommer att löpa från och med den 7 juli 2020 till och med den 7 januari 2022, med en årlig ränta om 10%.

Vid konvertering konverteras konvertibeln till ett belopp motsvarande det nominella beloppet jämte upplupen ränta.

Fullständiga konvertibelvillkor, KV