Konvertibler, period Q1 2021

Under sommaren 2020 genomfördes en företrädesmission samt en riktad emission av konvertibler av serie 1 i Cortus Energy. Konverteringskursen för konvertiblerna fastställs och kommuniceras inför varje konverteringsperiod. Den tredje konverteringsperioden påbörjas den 25 mars och pågår fram till och med den 31 mars 2021.

Information om konvertibler, period Q1 2021

  • Antal konvertibler: 109 629 689 st
  • Totalt konvertibellån: 54 814 844,50 SEK
  • Konverteringskursen per konvertibel ska uppgå till sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda snittkursen i Bolagets aktie under en period om tio handelsdagar omedelbart innan varje konverteringsperiod påbörjas.
  • Konvertibelinnehavarna har rätt att påkalla konvertering av konvertibler och upplupen ränta till nyemitterade aktier i Bolaget under kvartalsvisa konverteringsperioder.
  • Konverteringskurs kan som lägst uppgå till 0,26 SEK och högst 0,40 SEK.
  • Konvertiblernas löptid kommer att löpa från och med den 7 juli 2020 till och med den 7 januari 2022, med en årlig ränta om 10%.
  • Vid konvertering konverteras konvertibeln till ett belopp motsvarande det nominella beloppet jämte upplupen ränta.

 Fullständiga konvertibelvillkor, KV1

Anmälningssedel