Teckningsoptioner av serie TO11

Nyttja teckningsoptioner av serie TO11 i Cortus Energy AB

Bakgrund

I juni 2024 är det aktuellt att nyttja teckningsoptionerna av serie TO11 som emitterades i samband med företrädesemissionen som genomfördes i april 2024. Nyttjandeperioden kommer att fortgå från den 3 juni 2024 till och med den 14 juni 2024. För varje en (1) teckningsoption av serie TO11 i Cortus Energy AB kan innehavaren teckna en (1) nya aktie. Notera att teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 14 juni 2024, alternativt avyttras senast den 11 juni 2024, förfaller värdelösa.

Sammanfattande villkor för teckningsoptioner av serie TO11:

Nyttjandeperiod: 3 juni 2024 – 14 juni 2024.
Teckningskurs: 0,41 SEK.
Emissionsvolym: 75 480 570 teckningsoptioner av serie TO11 berättigande till teckning av 75 480 570 nya aktier. Vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO11 kan Bolaget tillföras högst cirka 31,0 MSEK, före emissionskostnader.
Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO11: 11 juni 2024.
Utspädning: Vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO11 ökar totala antalet aktier med 75 480 570, från 96 981 991 aktier till 172 462 561 aktier, och aktiekapitalet ökar med 1 755 447,04 SEK, från 2 255 504,28 SEK till 4 010 951,32 SEK. Det motsvarar en maximal utspädning om cirka 43,8 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. Notera att teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 14 juni 2024, alternativt avyttras senast den 11 juni 2024, förfaller värdelösa. För att teckningsoptioner av serie TO11 inte ska förfalla krävs att teckningsoptionsinnehavare aktivt tecknar aktier alternativt avyttrar teckningsoptionerna. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga anmälan tidigare än den 14 juni 2024. Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie TO11

Hur teckningsoptionerna nyttjas

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå) Teckning och betalning genom nyttjande av teckningsoptioner ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Teckningsoptionsinnehavare kan kontakta sin förvaltare för ytterligare information. Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto) Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier (IA) i väntan på registrering hos Bolagsverket.