Teckningsoptioner av serie TO9

Cortus Energy slutförde under det tredje kvartalet 2021 en företrädesemission av s.k. units, beståendes av aktier och teckningsoptioner av serierna TO8 och TO9. Varje teckningsoption av serie TO9 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Cortus Energy.

Teckningskurs för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO9 ska fastställas till 80 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Cortus Energys aktie på Nasdaq First North Growth Market under mätperioden från och med den 2 maj 2022 till och med den 13 maj 2022, dock inte högre än 1,20 SEK.

Den volymvägda genomsnittskursen i Cortus Energys aktie uppgick under mätperioden till cirka 0,21 SEK och således har teckningskursen fastställts till 
0,16 SEK. Teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO9 pågår från och med den 17 maj 2022 till och med den 31 maj 2022.

Sammanfattande villkor för teckningsoptionerna av serie TO9:
Nyttjandeperiod: 17 maj 2022 – 31 maj 2022.

Teckningskurs: 0,16 SEK per aktie.

Emissionsvolym: 53 973 416 teckningsoptioner av serie TO9. Vid fullt nyttjande nyemitteras 53 973 416 aktier och Cortus Energy kan tillföras upp till cirka 8,6 MSEK, före emissionskostnader.

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO9: 27 maj 2022.

Utspädning: Vid fullt nyttjande ökar aktiekapitalet med 1 619 202,48 SEK, från 54 775 524,00 SEK till 56 394 726,48 SEK. Antalet aktier ökar vid fullt nyttjande med 53 973 416 aktier till 1 879 824 216 aktier, motsvarande en utspädning om 2,9 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Notera att teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 31 maj 2022 alternativt avyttras senast den 27 maj 2022 förfaller värdelösa. För att dina teckningsoptioner av serie TO9 inte ska förfalla krävs att du aktivt tecknar aktier alternativt avyttrar dina teckningsoptioner. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 31 maj 2022.

Villkor för TO9

Brev till teckningsoptionsägare