VIKTIG INFORMATION

Att titta på materialet på denna webbsida kan vara olagligt i vissa jurisdiktioner. I andra jurisdiktioner kan det vara tillåtet endast för vissa personkategorier att titta på materialet. Varje person som önskar ta del av materialet måste först själv undersöka om denne är föremål för lokala krav som förbjuder eller annars begränsar dennes möjligheter att göra så.
Materialet riktar sig inte, direkt eller indirekt, till personer vars deltagande förutsätter att ytterligare material upprättas eller registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Materialet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas till eller i något land där detta skulle förutsätta att några ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle kunna strida mot lagar eller regleringar i det landet.
Varken de teckningsrätter, betalda tecknade konvertibler (”BTU”) eller de nyemitterade konvertibler som omfattas av erbjudandet enligt detta material har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller någon motsvarande lag i någon delstat i USA. Erbjudandet omfattar inte personer som är bosatta i eller har registrerad adress i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller i något annat land där erbjudandet eller distribution av materialet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att ytterligare material upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Följaktligen får teckningsrätter, BTU eller nyemitterade konvertibler inte direkt eller indirekt, utbjudas, säljas vidare eller levereras i eller till länder där åtgärd enligt ovan krävs eller till aktieägare med hemvist enligt ovan. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
Om det inte är tillåtet för dig att se material som finns på denna webbsida, eller om du är tveksam till om det är tillåtet för dig att se materialet, vänligen lämna denna webbsida.
Genom att klicka på länken nedan bekräftar jag att jag har läst, förstått och accepterar ovanstående.

IMPORTANT INFORMATION

It may be against the law in certain jurisdictions to access the content on this website. In other jurisdictions, only certain categories of people are allowed to view the content on this website. Anyone who wishes to access the content must investigate, for themselves, if he/she is subject to local requirements that prohibit or otherwise limit his/her entitlement to access the content.
The intention is not to direct an offering of the type mentioned in the content on this website (“the Offer”) to any persons whose participation require any additional information, document, registration, or action, other than what is required by Swedish legislation.
The content on this website will not be distributed, and may not be sent by post, or in any other way distributed or sent to or in any jurisdiction if that would be a breach of the applicable law or if that would require additional actions.
Neither the subscription rights, paid subscribed convertibles (”PSU”) nor the issued convertibles covered by the Offer, have been registered or will be registered under the United States Securities Act of 1933 in its current wording, or any equivalent law of any state in the United States.
The Offer does not cover persons residing, or with registered addresses, in the United States, Australia, Hong Kong, Japan, Canada, New Zealand, Switzerland, Singapore, South Africa, South Korea or in any other country where the Offer or distribution of the content on this website conflicts with applicable laws, regulations or where compliance with such laws or regulations require additional documents, information, registrations or actions other than what is required by Swedish law. Consequently, subscription rights, PSU or issued convertibles may not, directly or indirectly, be offered, resold or delivered in or to countries where further actions is required as described above, or, to shareholders with residence as described above. Measures in violation of the restrictions may constitute a breach of applicable securities legislation.
If you are not permitted to view the content on this website or if you are in any doubt about whether you are permitted to view the content, please leave this website.
By accessing the link below, I confirm that I have read, understood, and I agreed to comply with all the restrictions set forth above.