Företrädesemission

av units, april 2024

Sammanfattande villkor för emissionen

Den 2 april godkände extra bolagsstämma styrelsens beslut om en företrädesemission av units om cirka 107 MSEK. Företrädesemissionen omfattas till cirka 6,5 procent av teckningsförbindelser från styrelseledamöter i Cortus Energy. Därutöver har ett antal externa garanter åtagit sig att garantera upp till cirka 54 procent av företrädesemissionen genom bottengarantiåtagande. Top-down garantiåtagande har ingåtts av styrelseordförande och styrelseledamöter om cirka 17 procent av företrädesemissonen inom intervallet 83 – 100. Företrädesemissionen omfattas således till cirka 70 procent av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

 • Villkor: För varje aktie som ägdes på avstämningsdagen, den 4 april 2024, erhöll innehavaren en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av fem (5) nyemitterade aktier, fem (5) teckningsoptioner av serie TO11 och fem (5) teckningsoptioner av serie TO12.
 • Teckningskurs: 5,0 SEK per unit, motsvarande 1,0 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
 • Emissionsvolym: Bolaget tillförs en initial emissionslikvid om cirka 107 MSEK, före emissionskostnader.
 • Teckningsperiod: 9 april 2024 – 26 april 2024.
 • Utspädning: Vid full teckning i företrädesemissionen kommer antalet aktier i Bolaget att högst öka med 107 507 105, från 21 501 421 till högst 129 008 526 och aktiekapitalet med högst 2 500 286,22 SEK från 500 057,24 SEK till högst 3 000 343,46 SEK, motsvarande en maximal utspädningseffekt om cirka 83,3 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.
 • Handel: Aktier och teckningsoptioner avses tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market efter slutlig registrering hos Bolagsverket.

Bakgrund och motiv i sammandrag

Cortus Energy är verksamt inom den gröna energisektorn där Bolaget tillhandahåller förnybar energigas genom att biomassa förgasas till rena energiprodukter, som sedan distribueras till ett brett kundunderlag inom process, transport- och kraftindustrin.

För att bli bättre positionerad inför en framgångsrik kommersialisering av Bolagets teknologi behöver Cortus Energy bland annat uppnå kontinuerlig drift och fullt kapacitetsutnyttjande i Bolagets första kommersiella anläggning, Höganäs, samt driva projekteringen med partners till nya affärer för Bolagets förgasningsteknik, WoodRoll®. Därtill är en ny modulär version av förgasningsanläggningen, WoodRoll® 2.0, under utarbetande. Den nya generationen kommer att innebära bättre kapacitets- och produktionstillgänglighet genom förbättringar och förenklingar av processen.

Användningsområden

Emissionslikviden från företrädesemissionen ska användas för:

 • Återbetalning av kortfristiga lån och upplupen ränta, cirka 24 procent
 • Rörelsekapital för nedanstående ändamål, cirka 76 procent;
  • demonstration och övergång till kontinuerliga leveranser i Höganäs, cirka 60 procent av avsättning till rörelsekapital
  • slutföra framtagandet av nästa generation WoodRoll® 2.0, cirka 20 procent av avsättning till rörelsekapital.
  • sälja den första nya förgasningsanläggningen inkluderandes WoodRoll® 2.0, cirka 20 procent av avsättning till rörelsekapital.

Likviden från teckningsoptionerna av serie TO11 och TO12 ska användas för investeringar för utveckling, projektering och delägarskap i nya anläggningsprojekt.

Preliminär tidplan

4 april 2024 Avstämningsdag för erhållande av uniträtter. Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken denna dag erhåller uniträtter för deltagande i företrädesemissionen.
9 april 2024 – 23 april 2024 Handel i uniträtter på Nasdaq First North Growth Market.
9 april 2024 – 26 april 2024 Teckningsperiod för företrädesemissionen.
9 april 2024 – 20 maj 2024 Handel i betalda tecknade units på Nasdaq First North Growth Market.
30 april 2024 Beräknad dag för offentliggörande av emissionsutfall.
Omkring vecka 21, 2024 Beräknad första dag för handel med nyemitterade aktier och teckningsoptioner

Villkor för teckningsoptionerna av serie TO11

 • Varje teckningsoption av serie TO11 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget
 • Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna av serie TO11 uppgår till sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 20 maj 2024 till och med den 31 maj 2024, dock lägst aktiens kvotvärde (för närvarande 0,023 SEK) och högst 1,50 SEK.
 • Teckningsoptionerna kan nyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 3 juni 2024 till och med den 14 juni 2024.
 • Vid full teckning i företrädesemissionen och fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner inom ramen för erbjudna units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst cirka 161 MSEK.
 • Teckningsoptionerna av serie TO11 avses att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market snarast efter slutlig registrering hos Bolagsverket.

Villkor för teckningsoptionerna av serie TO12

 • Varje teckningsoption av serie TO12 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget.
 • Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna av serie TO12 uppgår till sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 16 september 2024 till och med den 27 september 2024, dock lägst aktiens kvotvärde (för närvarande 0,023 SEK) och högst 1,50 SEK.
 • Teckningsoptionerna kan nyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 30 september 2024 till och med den 11 oktober 2024.
 • Vid full teckning i företrädesemissionen och fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner inom ramen för erbjudna units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst cirka 161 MSEK.
 • Teckningsoptionerna av serie TO12 avses att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market snarast efter slutlig registrering hos Bolagsverket.

Såhär tecknar du

Teckning sker via den bank eller förvaltare där du har dina befintliga aktier i Cortus.
Såhär fungerar en nyemission

SEB
Om du inte hittar instruktioner, kontakta din bank för ytterligare instruktioner