Cortus svarar på frågor om verksamheten

Cortus har fått önskemål från aktieägare om att förbättra kommunikationen. Tydligare information har efterfrågats generellt och konkreta frågor om vår verksamhet har inkommit. Cortus har tagit åt sig av kritiken och vill med det här dokumentet bli mer transparanta. Vi har i ledningsgrupp och styrelse tillsammans gått igenom frågorna och svarat utifrån de ramar som gäller för oss som börsnoterat bolag. Vi hoppas att vi med detta dokument kan stärka ert förtroende för oss.

Pågående verksamhet

Vad är milstolpe 4?

Milstolpe 4 innebär att Cortus Energy vid två tillfällen ska säkerställa 30 dagars kontinuerlig leverans av syngas till Höganäs AB dygnet runt. Höganäs AB kommer att betala för levererad syngas under körningen. Efter genomförandet av MS4 kommer Höganäs AB att ta emot kontinuerliga leveranser och steg för steg öka uttaget av syngas från vår fabrik.

Hur mycket pengar har investerats i Cortus Energys anläggning i Höganäs fram till Q1 2024?

Per 31 december 2023 har cirka mer än 300 miljoner kronor investerats i anläggningen. En viktig anledning till att anläggningen blivit så mycket dyrare är att byggnationen och driftsättningen har tagit längre tid än förväntat.

Hur stor andel av befintliga investeringar kommer från bidrag eller andra initiativ?

Cirka 46 miljoner kronor har finansierats genom initiativ som Klimatklivet och Energimyndigheten. Cortus Energys samarbetsparters har bidragit med installationer/delprojekt om drygt 10 MSEK.

Hur kommer Cortus positionera sig prismässigt gällande försäljning av syngas?

Cortus ultrarena syngas kommer att säljas med en premie jämfört med fossila bränslen och deras kostnader för CO2-utsläpp. Industrin arbetar numera aktivt för att sänka sinas utsläpp och har också accepterat att det den nya gröna energin kostar mer än den fossila.

Produceras biokol löpande i anläggningen i Höganäs?

Cortus producerar biokol när det finns avsättning för denna till jordförbättring eller kommande metallurgiska användning.

Givet att anläggningen i Höganäs färdigställs, hur mycket resurser i form av pengar och tid krävs för att återskapa en andra anläggning med kapacitet om 6 MW?

Vi har i de förstudier som gjorts fram till idag kommit fram till en siffra runt 20 M€. En mer exakt siffra kräver mer omfattande engineering med tydligare uppdelning av leverans- och ansvarsgränser.

Vad är de estimerade kostnaderna för att bygga en anläggning om 20 MW?

Vi har i de förstudier som gjorts fram till idag kommit fram till en siffra strax under 40 M€. En mer exakt siffra kräver mer omfattande engineering med tydligare uppdelning av leverans- och ansvarsgränser.

Hur avser Cortus Energy finansiera sin framtida tillväxt?

Cortus har två verksamheter som gett intäkter fram till idag, verksamheten i Höganäs och verksamheten i Kista. För Höganäsanläggningen kommer inkomster under Milstolpe 4 och syngas- respektive biokolleveranser. Vid övergång till kontinuerliga leveranser till Höganäs AB kommer 6 MW anläggning till slut enbart ha inkomst från syngasleverans under vårt 20-åriga avtal. För finansiering av en uppskalning till 20 MW kommer Cortus att göra det tillsammans med en kund och troligtvis ansöka om bidrag för detta när och om så är möjligt. För större åtaganden kan andra finansieringsformer komma att beslutas av årsstämman.

När förväntas anläggningen i Höganäs leverera kontinuerlig syngas till Höganäs AB?

Vi förväntar oss att inom 1-2 år från godkänd MS 4 kommer hela syngaskapaciteten att levereras. Fram till dess kommer en kombination av syngas och biokol vara den normala driften.

Vilka hinder och potentiella risker ligger framför kontinuerlig leverans av syngas till Höganäs AB?

Risker finns kring bland annat teknik, organisation och bränslen. Tekniken har visat sig innehålla svårigheter främst kring hantering av dammning i pyrolysgasdistribution och fackla. Detta har tagit väsentligen tid och kostat avsevärt mer pengar än vad som förutsetts. Organisatoriskt handlar det om att i varje stund ha tillräcklig bemanning kring drift, underhåll och ledning för att uppnå full kapacitet, tillgänglighet och utbyten i processen. Bränsletillgången och till rätt pris är en självklar men inte alldeles enkel förutsättning i den marknad som råder.

Vad är den maximala tillverkningen av syngas för anläggningen i Höganäs idag?

Anläggningen körs idag på en kapacitet om cirka 2,5 MW och kommer vid full produktion tillverka 6 MW syngas eller 144 MWh per dag (motsvarande 90 oljefat per dag). Kapaciteten är under demonstrationsfasen begränsad av Höganäs AB:s kapacitet att ta emot syngas.

Hur löstes problematiken med dammpartiklar i pyrolysgasen? Finns det risk att problemet återuppstår vid uppskalning av anläggningen?

Damningen har lösts med hjälp av en separationskammare och cykloner vars förmågor fullt ut testas under demonstrationen. För nya anläggningar kommer dessa erfarenheter att byggas bort genom ändringar i utförandet och helt enkelt lösa dessa problem i anslutning till pyrolysreaktorn.

Hur kommer Cortus Energys kunder betala för projektet?

Vid anläggningsbeställning levererar vi turnkey projekt. Kund betalar ett förskott och sedan efter milstolpar enligt framförhandlad betalningsplan som är kassaflödespositiv för projektet.

Hur stor andel av framtida intäkter förväntas komma från licensaffärer kontra anläggningsaffärer?

Vi förväntar oss att vi behöver leverera en handfull anläggningar innan licensaffärerna kan komma igång på riktigt. Andel kommer att öka efter hand som fler anläggningar kommer ut men värdet i varje anläggningsaffär är betydligt större än licensen i sig.

Hur avser Cortus Energy hålla nere kostnaden för biomassa mot bakgrund av ökande priser de senaste åren?

Cortus har sedan start jobbat och kartlagt driftdata och förutsättningar för olika biomassor så att det alltid ska finnas en flexibilitet i bränsleförsörjningen och därmed priset på densamma. Man kan välja en annan biomassa med lägre pris om en specifik biomassa drar iväg prismässigt helt enkelt.

Har någon visat intresse för att ingå någon form av partnerskap med er?

Sådana diskussioner pågår kontinuerligt och detta inom olika områden. På försäljningssidan har vi sedan tidigare en form av partnerskap med olika aktörer för andra länder och kontinenter. Gällande tekniskt partnerskap har vi ett flertal djupgående diskussioner primärt för upparbetning av syngas till olika slutprodukter där en konceptuell design för flertalet tagits fram med gränssnitt mellan oss som parter. För att gå djupare in i dessa samarbeten krävs att reella projekt med betalande kund går igång. Fokus är nu att färdigställa Höganäs.

Vi har tidigare uttryckt att vi har ett starkt stöd från Höganäs. Med det menar vi att vi har ett ekonomiskt stöd då vi har ett 20-årigt avtal. Vi har även ett organisatoriskt och expertmässigt stöd genom kontinuerligt samarbete. Vi är i daglig kontakt med Höganäs AB då vi bedriver verksamhet på deras mark.

Teknikleverantörer bär fram WoodRoll® för att skapa nya affärer. Vi räknar med framgång kring detta efter uppstart i Höganäs. Potentiella kunder vill komma vidare i nya affärer baserat på framdrift i Höganäs.

Tekniska frågor

Vad är Cortus Energys främsta konkurrensfördel?

WoodRoll® teknikens främsta fördelar är den ultrarena syngasen med sitt höga vätgasinnehåll följt av det höga energiutbytet tack vare den interna värmeåtervinningen och den flexibilitet som finns i val av biobränslen.

Vilka är Cortus Energys närmsta konkurrenter och vad särskiljer tekniken åt?

Inom kontinuerlig förnybar energi finns idag konkurrens från i huvudsak fyra alternativa lösningar:

  • Gasformiga- och flytande bränslen från andra metoder för framtagande av energigas
  • Direkt förbränning av biobränslen till process och kraftindustrin
  • Förgasningstekniker för förgasning av biobränslen
  • Pyrolys- och bioolja samt andra flytande förnybara produkter

Enligt Bolagets bedömning är den enda konkurrenten med riktigt stora anläggningar i jämförelse Sungas, vars relativt låga renhet och energiutbyte gör tekniken kostsam. Produktion av biokol är en delprocess i WoodRoll® men Cortus Energy uppnår högre utbyten från hållbar biomassa till biokol än vad konkurrerande teknik gör idag. Detta uppnås genom en långsam pyrolys där hela biobränslemängden hinner reagera färdigt. I sammanhanget är detta viktigt för att det är biokolet som är den mer värdefulla produkten än den förnybara energigas som återstår efter pyrolys. Nedan följer en jämförelse mellan WoodRoll® (långsam pyrolys) och den vanligare snabba pyrolys som tillämpas av konkurrenter. Detta gäller för kunder där kolet är produkten ut.

Beskriv kortfattat Cortus Energys WoodRoll-processkartan.

WoodRoll-processen sker i sju steg:
1. Biomassa: Avfall och restprodukter från industrin, agrikulturen, och skogsnäringen samlas in och transporteras.
2. Tork: Blöt biomassa ankommer till anläggningen där den värms och torkas (100°C).
3. Pyrolys: Biomassan konverteras till pyrolysgas och träkol (400°C).
4. Uppvärmning: Pyrolysgasen förbränns och värmer upp förgasaren. Överflödig energi återanvänds i tidigare stadier.
5. Förgasning: Pyrolyserad träkol som blivit finmalen reagerar med vattenånga I förgasaren (1 100°C) och skapar en ren energigas (syngas).
6. Syngasfilter/kondensator: Syngas passerar ett syngasfilter och en syngaskondensator. Torr syngas utvinns därefter.
7. Tillämpning: Syngasen kan förädlas till vätgas, biogas, och andra gröna energikällor. Dessa produkter kan tillämpas i många olika industrier genom bolagets tre affärsmodeller.

Vad är verkningsgraden i Cortus WoodRoll-process?

Cortus Energy har en verkningsgrad på 80 procent, vilket innebär att av den energi som biobränslet innehåller när det matas in i processen omvandlas 80 procent till nyttoenergi i form av eftersträvansvärda produkter, vilket generellt är en hög siffra. För verkningsgraden om 80 procent ingår att Cortus Energy även torkar biobränslet innan det förädlas. Således behöver biobränslet inte anlända torkat och ingen extern energi användas för att torka bränslet utanför WoodRoll®-anläggningen. Räknar man in den externa energi som sparas på detta upplägg stiger verkningsgraden till närmare 90 procent. Dock blir ett motargument till detta att det kostar mer drivmedel att frakta fuktigt bränsle till anläggningen, vilket innebär en något ökad energiförbrukning som kan sägas sänka verkningsgraden något från höga 90 procent.

Vilka är de främsta fördelarna med WoodRoll processen jämfört med andra alternativ för tillverkning av syngas på marknaden?

Man kan säga att det i huvudsak är våra konkurrensfördelar d v s den ultrarena syngasen med sitt höga vätgasinnehåll följt av det höga energiutbytet tack vare den interna värmeåtervinningen och den flexibilitet som finns i val av biobränslen.

Hur mycket är 6 MW motsvarande i syngas?

Energimängden som produceras är 6 MWh per timme eller 6 000 kWh/h. Den effekten motsvarar snittförbrukning av energi för uppvärmning ett par tusen villor.

Vad är några exempel på användningsområden för Cortus Energys slutprodukt?

Syngasen kan användas som energigas i sin enklaste form. Sammansättningen på den ultrarena syngasen från WoodRoll® med dubbelt så mycket väte som kolmonoxid är en perfekt sammansättning för tillverkning av metanol (metanolsyntes) eller flygbränsle och diesel (i en Fischer-Tropsch reaktor). 60% vätgas gör syngasen till en utmärkt källa till biogen vätgas särskilt i Cortus patenterade tvåstegsprocess. Med koldioxidinfångning kan negativa klimatavtryck uppnås för dessa produkter.

Varför fokuserar Cortus på modulära anläggningar?

Ett modulärt system för processanläggningar av olika storlek skapar förutsättningar för att kostnadseffektivt kunna bygga färdiga enheter på fabrik som i olika storlekar och efter olika standarder levereras ut till kundprojekt på olika platser men med en liten omfattning av installationsarbeten och igångkörning. Detta kan till viss del jämföras med Scanias smarta upplägg för lastbilstillverkning.

Kommer Cortus och förgasningstekniken där biomassa är bränslet att vara en del i den gröna energiomställningen?

Cortus är drivet av att vara en möjliggörare av industrins omställning till grön energi och försörjning baserat på biomassan kretslopp och till och med koldioxidinfångning.

När i tiden kan Cortus visa på positiva siffror och samtidigt bedriva FoU för uppskalning med mera?


Det finansieringsprogram som startat nu syftar till att ge Cortus finansiella resurser fram till ett eget kassaflöde ger verksamheten stabilitet.

Varför fokuserar inte Cortus på en av sina produktgrupper (biokol exempelvis) i stället för att utveckla samtliga parallellt?


Cortus erbjuder lösningar för både syngas och biokol eftersom WoodRoll® som teknisk plattform har den inneboende möjligheten och marknaderna för dessa båda produkter utvecklas i lite olika takt.