Företrädesemission av units 2022

Bakgrund och motiv i sammandrag

Cortus Energy är verksamt inom den gröna energisektorn där Bolaget tillhandahåller förnybar energigas genom att biomassa förgasas till rena energiprodukter, som sedan distribueras till ett brett kundunderlag inom process, transport- och kraftindustrin.

Bolaget har fått sina två första beställningar av konstruktion och processutrustning för två förgasare som kommersialiserar WoodRoll®-tekniken. Beställningarna avser konstruktion och processutrustning i samband med förgasningsprojekt till de tyska bolagen blueFLUX Energy AG och Holzner Druckbehalter GmbH. Cortus Energy har vidare ingått en term sheet (föravtal) med det norska bolaget Glocal Green AS efter genomförd teknisk verifiering av förgasning av skogsrester för tillverkning av förnybar metanol för sjöfart. Cortus Energy fick under första kvartalet år 2022 en order på en studie för en kommande anläggning för grön dieseltillverkning av Biojet AS. Uppdraget förväntas vara klart under september 2022. Anläggningen planeras ha en kapacitet om 750 ton biomassa per dygn.
Emissionslikviden kommer huvudsakligen användas till följande:

 • Utveckling av organisationen och WoodRoll®, cirka 19%
 • Forskning och utveckling, cirka 7%
 • Förstärkning av Bolagets rörelsekapital, cirka 62%
 • Återbetalning av lånefinansiering inklusive upplupen ränta, cirka 12%

Villkor för Företrädesemissionen

 • Villkor: För varje aktie som ägdes på avstämningsdagen, den 13 september 2022, erhöll innehavaren en (1) uniträtt. Trettio (30) uniträtter ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av en (1) konvertibel av serie KV2 och en (1) teckningsoption av serie TO10.
 • Teckningskurs: 1,00 SEK per unit, motsvarande konvertibelns nominella belopp. Teckningsoptionen emitteras vederlagsfritt.
 • Emissionsvolym: Företrädesemissionen innebär ett konvertibelt lån om nominellt högst 62 408 334,00 SEK.
 • Teckningsperiod: 15 september 2022 – 29 september 2022.
 • Konvertibel: Konvertiblerna kommer att löpa med en årlig ränta om tolv (12) procent från och med 12 oktober 2022 till och med den 12 april 2024, eller den tidigare dag lånet konverteras till aktier i Bolaget. Konvertibelinnehavare har rätt att påkalla konvertering av Konvertibler och upplupen ränta till nyemitterade aktier i Bolaget under kvartalsvisa konverteringsperioder. Konverteringsperioder pågåt under de första 11 bankdagarna som infaller i mars, juni, september respektive december fram till och med slutligt förfall.
 • Konverteringskurs: Konverteringskursen ska uppgå till sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie under en period om tio handelsdagar innan respektive konverteringsperiod påbörjas. Konverteringskursen kan dock som lägst uppgå till 0,10 SEK och högst 0,40 SEK.
 • Unitemission: Företrädesemissionen innebär en emission av högst 62 408 334 units, motsvarande 62 408 334 konvertibler och 62 408 334 teckningsoptioner.
 • Utspädning: Vid full teckning och konvertering av Konvertibler emitterade i Företrädesemissionen, vid lägsta konverteringskurs, och vid fullt nyttjande av Teckningsoptionerna kommer antalet aktier i Bolaget att högst öka med 793 184 277, från 1 872 250 034, till 2 665 434 311 och aktiekapitalet med högst 23 795 528,31 SEK från 56 167 501,02 SEK till högst 79 963 029,33 SEK, motsvarande en maximal utspädningseffekt om cirka 29,8 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.
 • Handel: Konvertiblerna avses tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market efter slutlig registrering hos Bolagsverket.

Villkor för Teckningsoptionerna

 • Villkor: Varje Teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av Teckningsoptionerna uppgår till sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 19 maj 2023 till och med den 1 juni 2023, dock lägst aktiens kvotvärde (för närvarande 0,03 SEK) och högst 0,36 SEK.
 • Teckningsperiod: Teckningsoptionerna kan nyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 5 juni 2023 till och med den 16 juni 2023.
 • Emissionsvolym: Vid full teckning i Företrädesemissionen och fullt nyttjande av samtliga Teckningsoptioner inom ramen för erbjudna units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst cirka 22,5 MSEK.
 • Utspädning: Ökningen av antalet aktier i Bolaget till följd av full teckning av Företrädesemissionen samt fullt nyttjande av Teckningsoptionerna innebär en utspädning om högst cirka 3,2 procent.
 • Handel: Teckningsoptionerna avses tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market efter slutlig registrering hos Bolagsverket.

Preliminär tidplan

13 september 2022 Avstämningsdag för erhållande av uniträtter. Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken denna dag erhåller uniträtter för deltagande i Företrädesemissionen.
15 september 2022 – 26 september 2022 Handel i uniträtter på Nasdaq First North Growth Market.
15 september 2022 – 29 september 2022 Teckningsperiod för Företrädesemissionen.
15 september 2022 – omkring vecka 42 2022 Handel i betalda tecknade units på Nasdaq First North Growth Market.
4 oktober 2022 Beräknad dag för offentliggörande av emissionsutfall.
12 oktober 2022 Löptiden för Konvertiblerna startar.
Omkring vecka 43 Beräknad första dag för handel med Konvertibler och Teckningsoptioner

Verksamhetsbesök hos Cortus Energy