Om Cortus Energy

Cortus Energy AB utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-tekniken vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energy har idag två WoodRoll® anläggningar, en testanläggning i Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs under konstruktion med planerad uppstart 2021.

Motiv för erbjudandet

Nettolikviden från företrädesemissionen kommer användas till återbetalning av lån och konvertibelskuld, den löpande verksamhet, förstärka organisationen, förbättrad leveransförmåga för nya projekt samt utveckling av WoodRoll®-tekniken.
Nettolikviden från teckningsoptionerna kommer användas till den löpande verksamheten, utveckling av WoodRoll®-tekniken samt forskning och utveckling.

Ytterligare information om erbjudandet

Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Market.

Teckningsoptioner av serie TO8: De vederlagsfria teckningsoptionerna av serie TO8 berättigar till teckning av aktier under perioden från och med den 16 november 2021 till och med den 29 november 2021. En (1) teckningsoption av serie TO8 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Cortus Energy till en teckningskurs motsvarande 70 % av det volymvägda genomsnittspriset i Cortus Energys aktie från och med den 1 november 2021 till och med den 12 november 2021.

Teckningsoptioner av serie TO9: De vederlagsfria teckningsoptionerna av serie TO9 berättigar till teckning av aktier under perioden från och med den 17 maj 2022 till och med den 31 maj 2022. En (1) teckningsoption av serie TO9 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Cortus Energy till en teckningskurs motsvarande 80 % av det volymvägda genomsnittspriset i Cortus Energys aktie från och med den 2 maj 2022 till och med den 13 maj 2022.

Offentliggörande av utfallet: Omkring den 19 juli 2021.

Likviddag: Den 21 juli 2021.