Investerare

BOLAGSSTYRNING

Press

Finansinformation

Bolagsstyrning

Kalender

Aktien

Kontakt

Cortus Energy AB är ett svenskt aktiebolag, vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth (symbol CE). Cortus Energy AB:s bolagsstyrning grundar sig på svensk lagstiftning.

Styrningen av Cortus Energy sker via bolagsstämman som är bolagets högsta organ, styrelsen och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen samt företagets bolagsordning och arbetsordning.

Cortus Energy AB:s styrelse består av fem ordinarie ledamöter. Tjänstemän i bolaget deltar vid behov i styrelsens sammanträden som föredragande eller sakkunniga i enskilda ärenden.

Styrelsens arbete styrs av en årligen fastställd arbetsordning som reglerar den inbördes arbetsordningen, beslutsordningen inom bolaget, firmateckning, styrelsens mötesordning samt ordförandens arbetsuppgifter.

Styrelsen övervakar verkställande direktörens arbete samt ansvarar för att organisation, ledning och riktlinjer för förvaltning av bolagets medel är ändamålsenligt uppbyggda. Styrelsen ansvarar vidare för utveckling och uppföljning av bolagets strategier genom planer och mål, beslut om förvärv, större investeringar, tillsättningar i ledning samt löpande uppföljning av verksamheten under året. Styrelsen fastställer också budget och ansvarar för årsbokslutet.

Ordföranden leder styrelsens arbete så att detta utövas enligt aktiebolagslagen och andra relevanta lagar. Ordföranden följer verksamheten i dialog med verkställande direktören och ansvarar för att övriga ledamöter får den information som är nödvändig för hög kvalitet i diskussion och beslut. Ordföranden ansvarar också för utvärdering av styrelsens arbete.

På styrelsens agenda finns ett antal väsentliga händelser för verksamheten som behandlas vid varje styrelsesammanträde

 

  • Ekonomisk rapport: Genomgång av utsänt rapportpaket.
  • Investeringar: Beslut avseende investeringar överstigande 1,0 Mkr baserat på utsänt underlag.
  • Förvärv: Redogörelse för pågående förvärvsdiskussioner samt beslut om förvärv av företag eller verksamhetsgrenar när det är aktuellt
  • Kommunike: I förekommande fall genomgång av förslag till extern rapport för publicering.

    Styrelsen erhåller därutöver varje månad en skriftlig rapport om bolagets resultat och ställning. Vidare har verkställande direktören kontinuerlig kontakt med styrelsens ordförande.

STYRELSE

Per-Olov Norberg, född 1943

Per-Olov är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till bolagets större aktieägare.

Styrelseordförande och styrelseledamot sedan 2013.

UTBILDNING OCH ERFARENHET: Per-Olov Norberg har en civilekonomexamen från Handelshögsskolan i Göteborg. Per-Olov Norberg har lång industriell erfarenhet från ledande befattningar bland annat inom Nordiska Syrgasverken, Bofors, Bulten-Kanthal, Platzer Bygg, Uddeholm, Kanthal, Trustor och C-E Johansson.

ÖVRIGA PÅGÅENDE UPPDRAG: Inga.

INNEHAV: 124 326 835 aktier. Konvertibler: 22 224 114 kr nominellt innehav

Richard Bagge, född 1951

Richard är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till bolagets större aktieägare.

Styrelseledamot sedan 2013.

UTBILDNING OCH ERFARENHET: Richard Bagge har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Richard Bagge har en lång erfarenhet från finansbranschen där han både varit anställd och arbetat med egen investeringsverksamhet.

ÖVRIGA PÅGÅENDE UPPDRAG: Styrelseordförande i EasyFill AB (publ) och partner på Partner Fondkommission AB.

INNEHAV: 2 606 976 aktier genom bolag

Peter Forssell, född 1963

Peter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till bolagets större aktieägare.

Styrelseledamot sedan 2014.

UTBILDNING OCH ERFARENHET: Peter Forssell har en jägarmästarexamen (MSc in Forestry) från Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Peter Forssell har en lång erfarenhet från skogsindustribranschen dels som marknadschef för ett av de större svenska sågverksföretagen, dels som ägare och styrelseordförande för P. Forssell Timber AB. P. Forssell Timber AB representerar ett antal av de svenska ledande sågverken på den japanska marknaden, t.ex. SCA Wood AB.

ÖVRIGA PÅGÅENDE UPPDRAG: Styrelseordförande i P. Forssell Timber AB samt styrelseledamot i Rumor Investments AB och Forssell Holding AB.

INNEHAV: 33 219 534 aktier genom bolag. Konvertibler: 2 715 999 kr nominellt innehav

Tobias Wennberg, född 1982

Tobias är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till bolagets större aktieägare.

Styrelseledamot sedan 2020.

UTBILDNING OCH ERFARENHET: Tobias Wennberg har ekonomi- och juristexamen från Stockholms respektive Linköpings universitet, och driver egen konsultverksamhet. Han har tidigare innehavt seniora positioner inom Saab Group och E.ON, med fokus på marknad och affärsutveckling samt investeringar och inkubatorverksamhet.

ÖVRIGA PÅGÅENDE UPPDRAG: Styrelseledamot i Adscendo AB.

INNEHAV: 397 463 aktier

Rolf Ljunggren, född 1963

Rolf är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till bolagets större aktieägare.

Styrelseledamot sedan 2013.

UTBILDNING OCH ERFARENHET: Rolf Ljunggren har en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan. Rolf Ljunggren grundade Cortus AB 2006 och har sedan tidigare lång erfarenhet från ledande befattningar bland annat inom AGA, Uddeholm, Proceedo och Invenys.

ÖVRIGA PÅGÅENDE UPPDRAG: Styrelseledamot i Redigo GHG Invest AB.

INNEHAV: 11 902 148 aktier privat och genom bolag.

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

VD SEDAN 2019

ERFARENHET: Håkan Sigfridsson är utbildad gymnasieekonom i redovisning och marknadsföring. Håkan Sigfridsson har varit engagerad i Cortus Energy AB sedan mars 2017 och anställd sedan 1 november 2017. Håkan Sigfridsson har lång erfarenhet från verkställande befattningar inom inköp, eftermarknad, produktion och företagsledning, i första hand inom försvarskoncernen Saab AB.

ÖVRIGA PÅGÅENDE UPPDRAG: Styrelseordförande i K-Light Holding AB.

INNEHAV: 701 637 aktier.

GRUNDARE OCH VICE VD

UTBILDNING OCH ERFARENHET: Rolf Ljunggren har en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan. Rolf Ljunggren grundade Cortus AB 2006 och har sedan tidigare lång erfarenhet från ledande befattningar bland annat inom AGA, Uddeholm, Proceedo och Invenys.

ÖVRIGA PÅGÅENDE UPPDRAG: Styrelseledamot i Redigo GHG Invest AB.

INNEHAV: 11 902 148 aktier privat och genom bolag.

LEDNINGSGRUPP

VD
Utbildning och arbetslivserfarenhet: Håkan Sigfridsson är utbildad gymnasieekonom i redovisning och marknadsföring. Håkan Sigfridsson har varit engagerad i Cortus Energy AB sedan mars 2017 och anställd sedan 1 november 2017. Håkan Sigfridsson har lång erfarenhet från verkställande befattningar inom inköp, eftermarknad, produktion och företagsledning, i första hand inom försvarskoncernen Saab AB.
Grundare & vice VD
Grundare av Cortus AB och innovatör till Cortus teknik – WoodRoll®. Utbildning och arbetslivserfarenhet: Rolf Ljunggren har en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan. Rolf Ljunggren grundade Cortus AB 2006 och har sedan tidigare lång erfarenhet från ledande befattningar bland annat inom AGA, Uddeholm, Proceedo och Invenys.
Projektledare
Petra engagerades i Cortus Energy AB som projektledare i samband med att detaljprojekteringen av Högnäsanläggnignen inleddes 2017. Petra har en civilingenjörsexamen i Industriell kemi från Luleå Tekniska Universitet. Petra har erfarenhet av att leda industriprojekt från Boliden och Metso både i Sverige och utomlands.
Teknisk chef
Marko har varit anställd i Cortus Energy sedan 2011. Marko har en civilingenjörsexamen i Energiteknik från Umeå Universitet. Marko har en gedigen erfarenhet och kunnighet om WoodRoll® processen och förgasningstekniker efter sina år som processingenjör och process/teknisk chef på Cortus Energy.
Personalchef
Josefin engagerades i Cortus Energy AB redan 2011 under sin studietid och började arbeta som projektingenjör år 2015 efter att ha praktiserat och gjort sitt examensarbete för en industripartner i Kalifornien, SoCalGas (Sempra Energy). Josefin har en civilingenjörsexamen i Industriell bioteknik från Kungliga Tekniska Högskolan. Idag fördelar Josefin sin arbetstid mellan marknad och HR.
Ekonomichef
Thomas har varit verksam i Cortus Energy AB sedan 2013 och dessförinnan i Cortus AB sedan starten 2006. Thomas Lahti har lång erfarenhet som ekonomikonsult med eget företag och bl.a. varit verksam som Financial controller för ett flertal bolag inom Invensys koncernens nordiska verksamhet.
Platschef Höganäs
Patrik anställdes 2020 som platschef i Höganäs. Patrik kommer sedan tidigare från Nordkalk där han var produktionsdirektör för Skandinavien. Patrik har dessförinnan haft ledande positioner inom bl.a. Imerys och Calderys där han arbetat både i Sverige och i USA.
Teknisk Linjechef
Pär engagerades som teknisk linjechef i Cortus Energy AB under hösten 2019. Pär har en civilingenjörsexamen från KTH i Stockholm och har mer än 30 års erfarenhet som projektledare för industriprojekt främst inom stålindustrin i Sverige och utomlands.

ÄGARE

De största aktieägarna 2021-11-30 Innehav
Källa: Euroclear Sweden AB samt för bolaget kända uppgifter
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 156 846 021
Per-Olov Norberg 124 326 835
Nordnet Pensionsförsäkring AB 35 052 928
P Forssell Timber AB (varav 17 567 613 genom kapitalförsäkring) 33 219 534
Per Norberg, privat och genom bolag 28 318 421
Joacim Larsson 15 824 121
Gunvald Berger 13 369 439
Rolf Ljunggren, privat och genom bolag 11 902 148
Ali Saftar 11 044 866
Anders Strömberg 8 300 003