Investerare

BOLAGSSTYRNING

Press

Finansinformation

Bolagsstyrning

Kalender

Aktien

Kontakt

Cortus Energy AB är ett svenskt aktiebolag, vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth (symbol CE). Cortus Energy AB:s bolagsstyrning grundar sig på svensk lagstiftning.

Styrningen av Cortus Energy sker via bolagsstämman som är bolagets högsta organ, styrelsen och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen samt företagets bolagsordning och arbetsordning.

Cortus Energy AB:s styrelse består av fem ordinarie ledamöter. Tjänstemän i bolaget deltar vid behov i styrelsens sammanträden som föredragande eller sakkunniga i enskilda ärenden.

Styrelsens arbete styrs av en årligen fastställd arbetsordning som reglerar den inbördes arbetsordningen, beslutsordningen inom bolaget, firmateckning, styrelsens mötesordning samt ordförandens arbetsuppgifter.

Styrelsen övervakar verkställande direktörens arbete samt ansvarar för att organisation, ledning och riktlinjer för förvaltning av bolagets medel är ändamålsenligt uppbyggda. Styrelsen ansvarar vidare för utveckling och uppföljning av bolagets strategier genom planer och mål, beslut om förvärv, större investeringar, tillsättningar i ledning samt löpande uppföljning av verksamheten under året. Styrelsen fastställer också budget och ansvarar för årsbokslutet.

Ordföranden leder styrelsens arbete så att detta utövas enligt aktiebolagslagen och andra relevanta lagar. Ordföranden följer verksamheten i dialog med verkställande direktören och ansvarar för att övriga ledamöter får den information som är nödvändig för hög kvalitet i diskussion och beslut. Ordföranden ansvarar också för utvärdering av styrelsens arbete.

På styrelsens agenda finns ett antal väsentliga händelser för verksamheten som behandlas vid varje styrelsesammanträde

 

  • Ekonomisk rapport: Genomgång av utsänt rapportpaket.
  • Investeringar: Beslut avseende investeringar överstigande 1,0 Mkr baserat på utsänt underlag.
  • Förvärv: Redogörelse för pågående förvärvsdiskussioner samt beslut om förvärv av företag eller verksamhetsgrenar när det är aktuellt
  • Kommunike: I förekommande fall genomgång av förslag till extern rapport för publicering.

    Styrelsen erhåller därutöver varje månad en skriftlig rapport om bolagets resultat och ställning. Vidare har verkställande direktören kontinuerlig kontakt med styrelsens ordförande.

ÅRSSTÄMMA 2024

Kallelse till årsstämma 2024
Fullmakt till årsstämma 2024

Extra bolagsstämma 2 april 2024

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmakt till extra bolagsstämma 2 april 2024

Villkor teckningsoptioner TO12

Villkor teckningsoptioner TO11

Styrelsens emissionsbeslut

Revisorsyttrande – Väsentliga händelser

Styrelsens redogörelse – Väsentliga händelser 2024

EXTRA BOLAGSSTÄMMA 24 JANUARI 2024

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär till extra bolagsstämma

Styrelsens redogörelse avseende kvittning

Fullständigt förslag till beslut om riktad emission i serie KV4

Villkor för konvertibelt lån av serie KV4

Styrelsens redogörelse – väsentliga händelser

Revisorsyttrande – kvittningsemission

Revisorsyttrande – väsentliga händelser

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet

Styrelsens fullständiga förslag till sammanläggning, utjämningsemission mm

ÅRSSTÄMMA 2023

Kallelse till årsstämma 2023

Fullmaktsformulär till årsstämma 2023

Aktieägares förslag till beslut om teckningsoptioner till styrelseledamöter

Styrelsens förslag till beslut om teckningso ptioner till medarbetare

ÅRSSTÄMMA 2022

Kallelse till årsstämma 2022

Fullmaktsformulär till årsstämma 2022

Poströstningsformulär

ÅRSSTÄMMA 2021

Kallelse till årsstämma 2021

Fullmaktsformulär till årsstämma 2021

Poströstningsformulär

EXTRA BOLAGSSTÄMMA 14 JULI 2020

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär till extra bolagsstämma

Emissionsförslag kvittningsemission

Styrelsens redogörelse – kvittningsemission

Styrelsens redogörelse – väsentliga händelser

Bilaga A

Revisorsyttrande – kvittningsemission

Revisorsyttrande – väsentliga händelser

ÅRSSTÄMMA 2020

Årsstämma den 26 maj 2020 kl 17:00

Fullmaktsformulär till årsstämma 2020

Kallelse till årsstämma 2020

Styrelsens förslag till ny bolagsordning

Styrelsens förslag till beslut om teckningsoptioner till medarbetare

Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning

Aktieägares förslag till beslut om teckningsoptioner till styrelsen

 

BOLAGSORDNING

Bolagsordning Cortus Energy AB

STYRELSE

Per-Olov Norberg, född 1943

Per-Olov är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till bolagets större aktieägare.

Styrelseordförande och styrelseledamot sedan 2013.

UTBILDNING OCH ERFARENHET: Per-Olov Norberg har en civilekonomexamen från Handelshögsskolan i Göteborg. Per-Olov Norberg har lång industriell erfarenhet från ledande befattningar bland annat inom Nordiska Syrgasverken, Bofors, Bulten-Kanthal, Platzer Bygg, Uddeholm, Kanthal, Trustor och C-E Johansson.

ÖVRIGA PÅGÅENDE UPPDRAG: Inga.

INNEHAV: 129 656 461 aktier

Richard Bagge, född 1951

Richard är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till bolagets större aktieägare.

Styrelseledamot sedan 2013.

UTBILDNING OCH ERFARENHET: Richard Bagge har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Richard Bagge har en lång erfarenhet från finansbranschen där han både varit anställd och arbetat med egen investeringsverksamhet.

ÖVRIGA PÅGÅENDE UPPDRAG: Styrelseordförande i EasyFill AB (publ) och partner på Partner Fondkommission AB.

INNEHAV: 3 041 469 aktier via bolag

Peter Forssell, född 1963

Peter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till bolagets större aktieägare.

Styrelseledamot sedan 2014.

UTBILDNING OCH ERFARENHET: Peter Forssell har en jägarmästarexamen (MSc in Forestry) från Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Peter Forssell har en lång erfarenhet från skogsindustribranschen dels som marknadschef för ett av de större svenska sågverksföretagen, dels som ägare och styrelseordförande för P. Forssell Timber AB. P. Forssell Timber AB representerar ett antal av de svenska ledande sågverken på den japanska marknaden, t.ex. SCA Wood AB.

ÖVRIGA PÅGÅENDE UPPDRAG: Styrelseordförande i P. Forssell Timber AB samt styrelseledamot i Rumor Investments AB och Forssell Holding AB.

INNEHAV: 37 326 526 aktier varav 21 674 605 via bolag

Tobias Wennberg, född 1982

Tobias är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till bolagets större aktieägare.

Styrelseledamot sedan 2020.

UTBILDNING OCH ERFARENHET: Tobias Wennberg har ekonomi- och juristexamen från Stockholms respektive Linköpings universitet, och driver egen konsultverksamhet. Han har tidigare innehavt seniora positioner inom Saab Group och E.ON, med fokus på marknad och affärsutveckling samt investeringar och inkubatorverksamhet.

ÖVRIGA PÅGÅENDE UPPDRAG: Styrelseledamot i Adscendo AB.

INNEHAV: 682 697 aktier

Rolf Ljunggren, född 1963

Rolf är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till bolagets större aktieägare.

Styrelseledamot sedan 2013.

UTBILDNING OCH ERFARENHET: Rolf Ljunggren har en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan. Rolf Ljunggren grundade Cortus AB 2006 och har sedan tidigare lång erfarenhet från ledande befattningar bland annat inom AGA, Uddeholm, Proceedo och Invenys.

ÖVRIGA PÅGÅENDE UPPDRAG: Styrelseledamot i Redigo GHG Invest AB.

INNEHAV: 12 858 784 varav 5 735 095 via bolag

Lars-Olof Svensson, född 1955.

Lars-Olof är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till bolagets större aktieägare.

Styrelseledamot sedan 2023.

Lars-Olof Svensson är en erfaren affärsinriktad advokat på Wistrand Advokatbyrå. Han har erfarenhet av affärsprocessen och avtalsjuridiken kring uppförande, förvärv och finansiering av anläggningar.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Climate Recovery Ind AB.

Innehav i Cortus Energy: 0 aktier. 500 000 konvertibler av serie KV3.

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

TF VD/GRUNDARE

UTBILDNING OCH ERFARENHET: Rolf Ljunggren har en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan. Rolf Ljunggren grundade Cortus AB 2006 och har sedan tidigare lång erfarenhet från ledande befattningar bland annat inom AGA, Uddeholm, Proceedo och Invenys.

ÖVRIGA PÅGÅENDE UPPDRAG: Styrelseledamot i Redigo GHG Invest AB.

INNEHAV: 12 858 784 varav 5 735 095 via bolag

LEDNINGSGRUPP

TF VD/GRUNDARE
Grundare av Cortus AB och innovatör till Cortus teknik – WoodRoll®. Utbildning och arbetslivserfarenhet: Rolf Ljunggren har en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan. Rolf Ljunggren grundade Cortus AB 2006 och har sedan tidigare lång erfarenhet från ledande befattningar bland annat inom AGA, Uddeholm, Proceedo och Invenys.
Teknisk chef
Marko har varit anställd i Cortus Energy sedan 2011. Marko har en civilingenjörsexamen i Energiteknik från Umeå Universitet. Marko har en gedigen erfarenhet och kunnighet om WoodRoll® processen och förgasningstekniker efter sina år som processingenjör och process/teknisk chef på Cortus Energy.
Ekonomichef
Thomas har varit verksam i Cortus Energy AB sedan 2013 och dessförinnan i Cortus AB sedan starten 2006. Thomas Lahti har lång erfarenhet som ekonomikonsult med eget företag och bl.a. varit verksam som Financial controller för ett flertal bolag inom Invensys koncernens nordiska verksamhet.
Platschef Höganäs
Patrik anställdes 2020 som platschef i Höganäs. Patrik kommer sedan tidigare från Nordkalk där han var produktionsdirektör för Skandinavien. Patrik har dessförinnan haft ledande positioner inom bl.a. Imerys och Calderys där han arbetat både i Sverige och i USA.
Teknisk linjechef
Mats Gartz engagerades i Cortus Energy AB som teknisk linje­chef i samband med förstärkning av Cortus tekniska organisation. Mats är Bergsingenjör från KTH med en kombination av specialistkompetens inom ånga och förbränningsteknik samt lång erfarenhet i ledande ställning som linjechef inom teknik och marknad.
Gunilla Wennberg Berggren
Gunilla anställdes av Cortus under hösten 2021 då behovet av projektledning var stort till följd av ett ökande intresse från marknaden på Cortus produkter. Gunilla är maskin­ingenjör från KTH med erfarenheter av att växa bolag från start up till storbolag inom energibranschen. För Gunilla står klimatet och miljön i fokus

ÄGARE

De största aktieägarna 2023-01-31 Innehav
Källa: Euroclear Sweden AB samt för bolaget kända uppgifter
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 162 599 576
Per-Olov Norberg 133 800 687
Nordnet Pensionsförsäkring AB 60 278 304
P. Forssell Timber AB (varav 21 674 605 st via kapitalförsäkring) 37 326 526
Per Norberg, privat och genom bolag 33 341 663
Christer Jönsson 24 500 000
Ali Saftar 20 261 584
Joacim Larsson 17 966 308
Gunvald Berger 13 369 439
Rolf Ljunggren, privat och genom bolag 12 858 784