2017-11-10  Processteamet är nu i avslutningsfasen av detaljprojekteringen. Inköp av processutrustning med lång leveranstid är slutfört. Upphandling av så kallade mängdkomponenter såsom ventiler och olika typer av givare pågår och beräknas vara klart under november. Hos Swedish Modules är samtliga åtta moduler tillverkade och står samlade i en och samma fabrikslokal. Modulernas bärande delarna (ramen) är målade i skyddande färg för det havsnära klimatet i Höganäs. Golv, väggar och tak har monterats. Processutrustning är under tillverkning hos de olika underleverantörerna och utrustning börjar anlända Swedish Modules kommande månadsskifte. Efter montage av processutrustning i modulerna och innan transport till Höganäs funktionstestas (”kalltest”) varje modul för sig. Detta för att minimera arbete på plats i Höganäs samt säkra leveranskvalitén. Fristående utrustning såsom förgasare och olika filter testas så långt möjligt hos respektive leverantör. Transport av moduler till Höganäs sker i februari. Fristående utrustning anländer till Höganäs mestadels i mars. Projektet framskrider men tidplanen är fortsatt utmanade, dock kvarstår målet att uppstart av anläggningen under andra kvartalet 2018.  

Testanläggningen i Köping förbereds nu för att producera biokoks i december som skall användas för tester i Höganäs (se föregående uppdatering). 

En ”första spadtag” ceremoni kommer att ske 28:e november i Höganäs till vilken media och projektpartners är inbjudna. 

2017-09-07 Inköp av processutrustning med lång leveranstid slutfördes till stor del innan semesterperioden och tillverkning av dessa har nu påbörjats hos underleverantörer. I samband med inköpsarbetet har nya leverantörer med ny teknik tillkommit. Detta har inneburit klara tekniska framsteg jämfört med testanläggningen i Köping men också en kostnadsökning. Tillverkning av modulerna har påbörjats av Swedish Modules (Emtunga, Västergötland). Processutrustning kommer att skickas till Swedish Modules där utrustningen monteras in i de olika modulerna tillsammans med rör, el och automation, detta kommer att ske under resterade del av 2017. Parallellt med detta jobbar vårt processteam med detaljprojektering vilket bland annat innebär framtagande av funktionsbeskrivningar för anläggningen. Utbildning av processoperatörer kommer att påbörjas tidigt 2018 i Köping.  Produktion av biokoks, baserat på ett antal olika biomassor, kommer att ske under senare delen av hösten vid testanläggningen i Köping. Den producerade biokoksen kommer sedan överlämnas till Höganäs AB för vidare undersökning om vilka typer av biobränslen som ger den biokoks som bäst passar för deras produktion. 

Den satta tidplanen för projektet är utmanande men projektet är i stort sett i fas med tidsplanen vilket innebär att uppstart av anläggningen planeras ske under april 2018. Efterföljande tester inom projekt Probiostål utförs under resterande del av 2018 innan anläggningen 2019 övergår till kommersiell drift. 

2017-07-04 Processteamet vid Cortus Energy jobbar tillsammans med konsulter med Detailed Engineering. I huvudsak löper arbetet enligt plan. Detta steg i Detailed Engineering avser att specificera och fastställa konstruktion av anläggning. Resultatet blir ett tillverkningsunderlag för projektets leverantörer. Detailed Engineering baseras på den tidigare utförda Basic Engineering i vilken även aktuella biobränslen testades vid testanläggningen i Köping. 

Vid testanläggningen i Köping har arbete påbörjats för att kunna framställa biokoks. Dessa produkter skall användas i tester hos Höganäs AB vid framställningen av järnpulver. Produktionen av biokoks planeras för Köping under hösten. 

Beställningar av utrustning med lång leveranstid pågår. Inköpsarbetet för dessa delar är prioriterat och ska slutföras inom de kommande två veckorna. 

Under juni genomfördes samordningsmöten med Höganäs AB på plats i Höganäs. Inledande markberedning (avverkning) och geologisk teknisk undersökning har utförts av projektplatsen hos Höganäs AB.