2018-12-03 Under november har arbetet i Höganäs fortsatt i full fart framåt, kalltester av processens första delar, dvs biomassafickan och torken, har startat och installationsarbetet fortsätter följa den reviderade tidplanen med mindre justeringar. Rörarbetet pågår med hög fart och under månaden har även röntgen av rör påbörjats samt rörisolering fortsatt. 

Signalkontroller för låg- och högspänningssystem har fortsatt under hela november och beräknas vara klart under december. Transportskruvar för biomassan mellan de olika processtegen har kalltestats både med och utan material, så också torken. Starten av varmtesterna blir nu i december efter att den skjutits fram två veckor p g a att programmeringen dragit ut på tiden. För att inte riskera ytterligare förseningar har vi utökat vår programmeringsstyrka. Under första veckan av december kommer även en expert på ABB Safety System från Danmark för att verifiera systemuppsättningen. 

Den 16:e november hade Cortus Energy och Höganäs AB besök av Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel, detta för att se världens första anläggning som i industriell skala ska demonstrera fossilfri ståltillverkning baserat på termisk förgasning. En unik anläggning som på sikt kan revolutionera hela stålindustrins arbete med att fasa ut fossil naturgas och koks. 

Cortus Energys VD Rolf Ljunggren och Magnus Petterson, Energisamordnare Höganäs AB, gav en presentation av projektet och hur tillverkning av järnpulver kan bli mer klimatvänlig genom att ställa om från fossil till förnybar energi genom att förgasa biomassa med WoodRoll®. Efter presentation guidades Kronprinsessparet av Cortus Energy CTO, Marko Amovic, som förevisade WoodRoll®-anläggningen i Höganäs. 

2018-11-01 Arbetet med att färdigställa WoodRoll®-anläggningen i Höganäs har fortsatt med full fart i oktober. Arbetet följer i stort den nya reviderade tidsplanen. 

Kontroll av signaler för låg- och högspänningssystem som påbörjades sent september har fortsatt under hela oktober och beräknas vara klara i slutet av november. Installationer av transportskruvar för biomassan mellan de olika processerna håller på att färdigställas. I oktober har en stor del av rör med stora dimensioner kommit på plats och även isolering av rörsystemen har påbörjats. Byggnadsställningarna mellan tork- och pyrolys-modulkropparna har ersatts av ett permanent trapphus som lyftes på plats och installerades. Även bodar för verkstad och bränsleprovtagning har kommit på plats under oktober. 

Kvarstående anläggningsarbeten är främst att slutföra rörinstallationer och isolering, speciellt för avgassystemet från förgasaren och ång- och syngaskylsystemet. 

Den reviderade tidsplanen från augusti kvarstår vilket innebär att kallstart med material påbörjas inom två veckor. Varm uppstart i månadsskiftet november–december. Varm uppstart sker blockvis, fullt integrerad drift sker efter årsskiftet. På det följer en demonstrationsperiod inom projekt Probiostål innan anläggningen övergår till kommersiell drift. 

2018-10-01 Under september har arbetet med att färdigställa WoodRoll®-anläggningen i Höganäs fortsatt med full fart. Detta trots de omfattande, men numera kända, utmaningarna till följd av den reviderade tidsplanen. Utmaningarna består nu i huvudsak av de sista rörinstallationerna samt slutförandet av montagearbeten för mek, el och isolering. Största komponenter som kommit på plats i september är syngaskylaren för ångproduktion samt rör och rörbryggan för att ansluta anläggningen till Höganäs verksamhet.  

Utcheckning av låg- och högspänningssystem har påbörjats. Det är cirka 2 500 signaler som skall kontrolleras och arbetet beräknas pågå till slutet av november. Utcheckningen pågår parallellt med att montaget slutförs. Montagearbetena beräknas vara slutförda vid månadsskiftet oktober/november. Kalltester startar i november i de processblock som först är färdiga. Under kalltester kommer t ex biomassa att användas i kapacitetsprover. 

Parallellt pågår arbetet för fullt med tredjepartsbesiktning och tillstånd för brandfarlig vara där besiktningsmän varit på plats för att bilda sig en uppfattning av anläggningen samt påbörjat granskning av dokumentationen. Inspektionerna och granskningen visar hittills inte på några nämnvärda avvikelser mot standard för en modern europeisk industri och idag finns inga farhågor för att avsaknad av uppfyllt regelverket skall vara ett hinder för driftstart. 

Den reviderade tidsplanen från augusti kvarstår vilket innebär att varm uppstart sker innan årsskiftet men fullt integrerad drift sker först efter årsskiftet. På det följer en demonstrationsperiod inom projekt Probiostål innan anläggningen övergår till kommersiell drift. 

2018-08-31 Vi på Cortus har fått mängder av frågor kring status för projektet i Höganäs. Med anledning av detta tidigarelägger vi vår uppdatering om Höganäsprojektet. 

Vi är stolta över att bygga världens modernaste bioenergianläggning, men att vara först är en utmaning, oavsett projekt eller teknik. Projektet i Höganäs är försenat och har stora fördyrningar. Detta är vi inte det minsta stolta över utan bedrövade. Men anläggningen är i huvudsak på plats med en generell färdigställandegrad på runt 90%. Självklart är det 100% som gäller för drift och leverans från anläggningen. 

WoodRoll® är en avancerad process. Vi ska trots allt bryta ner den fasta biomassans komplexa struktur till rena gaser i sin enklaste form. Tiden det tagit att hantera ifrågasättande av utföranden och diskussioner med leverantörer kring konstruktioner har till del underskattats. Viktigt att konstatera i vår situation är att fördyringar och förseningar inte handlar om något fel med processen, utrustningen eller installationen i Höganäs. Tvärtom, WoodRoll®-anläggningen ger ett snyggt och professionellt intryck så här långt. 

Vi kan tyvärr konstatera att vår uppföljning av projektet under sommaren har brustit. Sett i backspegeln skulle problemen med konstruktionsunderlagen åtgärdats mycket tidigare. Problemen har orsakat direkta kostnadsökningar men även stora indirekta kostnadsökningar och förseningar då installationsarbetet inte kunnat utföras i den ordning som varit avsedd. Det har även orsakat omfattande ställtider och t o m stillestånd i monteringsarbetet. Denna dyrköpta läxa tar vi med för framtida WoodRoll®-projekt.  

Varje steg i projektet följs nu mycket noggrant så att tiden, kostnaderna och funktionen säkerställs för framdrift och resultat. I den reviderade tidsplanen finns utmaningar i form av ledtider för att få de sista delarna på plats. Utmaningarna följs upp på daglig basis tillsammans med våra leverantörer. 

Utcheckningsarbetet startas inom två veckor och är första steget för att kunna ta anläggningen i drift. Detta arbete utförs även om inte installationen är fullt klar. Utcheckning innebär att kontrollera att all inkoppling av låg- och högspänning är korrekt. Detta omfattar kontroller av signaler till och från komponenter och styrsystem. På samma sätt kontrolleras ventiler, motorer och fläktar. Utcheckning följs av kall- och varmtester under Q4. I kalltesterna kapacitetstestas utrustningar som transportskruvar, fläktar och kvarnar. 

Genom att värma upp anläggningen kan sedan liknande tester utföras under varma förhållanden för att efterlikna kommande drift. Sedan följer start av process med varm körning och biobränsle. Detta görs i kombinationer av olika delar av processen innan allt körs fullt integrerat, från fuktig biomassa till ren syngas. Varm uppstart sker innan årsskiftet men fullt integrerad drift sker först efter årsskiftet. 

Innan anläggningen övergår till kommersiell drift ska en demonstrationsperiod genomföras inom projekt Probiostål. Gentemot ursprunglig plan är projektet försenat i nuläget med cirka ett halvår. 

Bolagets fulla fokus är nu att färdigställa och driftsätta WoodRoll® i Höganäs, våra resurser prioriteras till detta. Ytterligare kapital behöver säkras för att slutföra projektet i Höganäs och bolaget jobbar hårt och brett för att säkra en lösning. En fungerade WoodRoll®-referens i industriell skala och miljö är det verktyg vi behöver för att kunna realisera den projektpotential vi har arbetat upp i form av nya WoodRoll®-projekt. 

2018-06-01 I början av maj avslutades montage av processutrustning i moduler på fabrik Karlstad. Förgasare och de åtta processmodulerna transporterades från Karlstad till den förberedda platsen i Höganäs. Modulerna med lastades på lastbil och förgasaren på båt. Utcheckning av fristående utrustning har utförts av Cortus hos respektive tillverkare runt om i Europa. Moduler och förgasare är nu uppställda på plats i Höganäs och ett intensivt monteringsarbete pågår för att koppla ihop alla flöden mellan moduler och mot fristående utrustning. Arbetet är utmanande för vårt team och våra samarbetspartners, vilket är förväntat när en anläggning med ny teknik byggs för första gången, överlag har dock arbetet i Höganäs flutit på bra så här långt. 

Projektet är på grund av tidigare förseningar fortsatt något sent mot ursprunglig plan. Invigning sker dock enligt plan den 19:e juni med Maria Wetterstrand och Peter Wallenberg som ett par av invigningstalarna. Första kompletta provdrift är planerad till efter semesterperioden. 

Under april och maj har ett driftsteam om fem processoperatörer och en platschef rekryterats och utbildning av dessa sker så snart deras anställningar påbörjas. Under uppstart och provdrift kommer personal från Cortus processteam att vara närvarande. 

2018-03-29 Tiden sedan senaste uppdateringen har präglats av intensivt arbete på alla fronter. I Höganäs är nu markarbetet inne på sista deletappen och arbetet har flutit på bra trots den kalla årstiden. I Karlstad är nu samtliga discipliner (mek, rör, isolering och el) fullt sysselsatta med montage i de åtta modulerna. Efter påskhelgen kommer utcheckningen av de först färdigställda modulerna att påbörjas. Arbetet med tillverkningen av förgasaren, hjärtat i WoodRoll-processen, är påbörjad i Karlstad sedan ett par veckor och den förväntas anlända till Höganäs, infodrad och klar i mitten av maj. Övrig externt tillverkad utrustning som står utanför modulerna kommer att börja anlända till Höganäs i mitten av april efter utförd FAT (Factory Acceptence Test) hos tillverkaren i närvaro av representant från Cortus Energy. 

På Cortus Energys kontor i Kista arbetar processteamet med dokumentation, detaljplanering av uppstarten av anläggningen samt framtagande av manualer och driftinstruktionen. Ett omfattande arbete med programmeringen av styrsystemet pågår också. 

En rekryteringsprocess är igång för att hitta operatörer, driftschef och automationstekniker för Höganäsanläggningen. 

Projektet är något försenat mot ursprunglig plan, idrifttagande påbörjas under senare delen av maj då processen tas i drift steg för steg. En officiell invigning är planerad till midsommarveckan (juni). 

2018-01-12 Den 28:e november genomfördes som planerat en förstaspadtagsceremoni vid platsen för anläggningen hos Höganäs AB. Utöver personal från Höganäs, Cortus Energy och en del leverantörer så var även press på plats för att rapportera. All förprojektering är nu avslutad och belastningen från Höganäsprojektet på processteamet hos Cortus Energy är nu lägre i väntan på uppstart. Montering av processutrustning i modulerna har påbörjats. Företaget som utför detta montage skiftades i december till samma företag som även tillverkar förgasaren. Parallellt med montage av processutrustning i moduler har markarbeten i Höganäs påbörjats för att förbereda platsen för montage av moduler och fristående utrustning till en komplett anläggning. 

Produktion av biokoks med fyra olika biomassor vid testanläggning i Köping påbörjades i december och avslutas i januari. Biokoksen kommer användas av Höganäs för tester i deras produktionsprocess av järnpulver för att utvärdera möjligheten att ersätta metallurgisk (fossil) koks samt utröna vilken biomassa som lämpar sig bäst för denna typ av applikation. 

Montage i Höganäs påbörjas i mars men kommer till största delen ske i april. Projektets tidsplan är snäv och utmanande men i stort ligger projektet i fas, dock är vissa aktiviteter något försenade och där diskuteras kontinuerligt åtgärder för att säkra tidsplanen. Målsättningen är intakt vilket innebär en första uppstart av anläggningen i april. Invigning av anläggningen är preliminärt planerad till juni.