2019-12-10 Under månaden har vi förberett start av skift och varma tester. Samtliga säkerhetsförreglingar är utprovade enligt standard och hela anläggningen är nu klar för idrifttagning. Skiftarbetet började enligt plan den 2 december och vi är nu bemannade dygnet runt 24/7. Första skiftveckan har följt planen för idrifttagning och i fredags genomfördes tester och urkokning av ångpannan (se film nedan). Under första skiftveckan har förgasaren börjat tas upp i temperatur och så även torken. Vi har fortfarande fullt fokus på att genomföra milstolpe 2 under december.  

Under månaden har vi haft besök av vår japanska partner, Forest Energy, om ett vätgasprojekt. Vidare har vi haft besök från ett av Nordens största raffinaderier. Under Jernkontorets ”Ståldag” 3 december presenterade Cortus grundare Rolf Ljunggren Probiostålprojektet med fokus på vikten av samverkan inom industrin. Rolf presenterade även Cortus och projektet på ”Mangold Insights Investerardag” 15 november. 

2019-11-13 Vi har under månaden haft stort fokus på färdigställandet av automationsdelen samt förberedelser inför skiftarbete. Skiftarbetet planeras starta under första veckan av december med målsättningen att slutföra milstolpe 2 under december månad. För automationsdelen är all kod nu inlagd, testad och godkänd (FAT genomförd för hela systemet). I datorvärlden byggde man upp vår anläggning i Höganäs och har sedan fiktivt kommunicerat med alla våra system såsom vi vill att dessa skall kommunicera (ex. tork, pyrolys, förgasare men även vatten, tryckluft och annan hjälpmedia). Detta är hjärnan som nu är färdigbyggd men som skall integreras med kroppen, dvs den fysiska anläggningen. 

Samtidigt har kommunikation med alla signaler etablerats på plats i Höganäs och vi vet därmed att alla signaler är redo att tas i drift när ”hjärnan” laddas ned till datorerna i kontrollrummet på site. Nedladdning av programmet i Höganäs är också klart och man kan nu börja integrera ”hjärnan” med den fysiska anläggningen. Hittills har bara delsystem av anläggningen testats individuellt. När nu nedladdningen av programmet är slutfört kommer man kunna testa systemet i sin helhet. För att vara väl förberedda på eventuella ”barnsjukdomar” kommer vi ha 1-2 programmerare på site under hela testperioden.  

Om du är intresserad av att höra mer om projektet så kan du lyssna på Cortus grundare Rolf Ljunggren på Ståldagen den 3:e december. Han är en av 20 talare som kommer berätta om hur samarbeten bidrar till ökad hållbarhet och konkurrenskraft inom stålindustrin. 

Läs mer och anmäl dig här: https://www.jernkontoret.se/sv/stalindustrin/staldagen/staldagen-2019/ 

2019-10-11 Arbetet med att färdigställa programmering av styrsystemet fortgår med hög intensitet och under september månad har ett flertal factory acceptance tests (FAT) utförts hos ABB i Malmö. I månadsuppdateringen som publicerades i juli har vi beskrivit hur både FAT och SAT tester går till och varför. 

Anledningen till att programmeringen inte är färdig beror på att vi tvingats göra en komplett omprogrammering av styrsystemet på grund av större kvalitetsbrister än vad som först insågs. Omfattningen av ABB’s arbete innefattar därmed återigen komplett utcheckning av samtliga 2800 signaler, vilket är ett massivt arbete som vi nu är i slutfasen av. 

I föregående månadsuppdatering informerade vi om att samtliga transportskruvar i anläggningen nu snurrar. Under september testade vi för första gången transportskruvar för char som tidigare pyrolyserats i testanläggningen i Köping. Kapacitetstester av kvarn- och siktsystem kunde därefter genomföras enligt plan. 

Vi fokuserar på att med högsta fart färdigställa styrsystemet så uppstart av torkeldning och fortsatta varmtester kan skapa förutsättningar för att komma i mål med milstolpe 2 och 3.  

Annat som har hänt vid anläggningen under månaden är att vi bl.a. har haft besök av ett stort svenskt skogsbolag. Cortus och Probiostål-projektet har dessutom omnämnts i Dagens Industri, Impact Summit, som ett exempel på FN’s klimatmål nummer 9, om hållbar industri, innovationer och infrastruktur. 

Källa: https://dagens.di.se/#pages/246227/2/12  

2019-09-05 Augusti har varit intensiv med framdrift inom flera delprocesser. Cortus driftpersonal har tillsammans med konsulter från ABB, Summ System, Start-Up, UTAB, GEP Group och Alsa driftsatt facklan samt hela brännarsystemet bestående av 14 brännare. Facklans alla säkerhetsfunktioner är nu utprovade och brännarna har med framgång driftsatts med naturgas. 

För Cortus är både driftsättningen av facklan och brännarsystemet viktiga steg framåt. Att facklan är i drift är en förutsättning för vidare varmtester. Brännarna tillsammans med förgasarens design är nyutvecklad teknik i processen. Brännarna har Kanthal utvecklat för projektet, och de har modifierats för att kunna köras på både naturgas och pyrolysgas. Förgasaren, som utgör hjärtat i WoodRoll® processen, är Cortus egen design som bygger på omfattande modellering av geometri, värmning och värmeöverföring, flöden av partiklar och gas samt reaktioner i en s k CFD-modellering tillsammans med ÅF Process. 

Ett annat viktigt delsystem som driftsatts under perioden är kvarnsystemet. Systemet består av två stycken kvarnar som maler det pyrolyserade materialet (kol) och två stycken siktar som säkerställer att det malda kolpulvret är mindre än 100 mikrometer. Systemet innehåller även ett antal transportskruvar och silos som även de driftsatts under perioden. Kommande tester innefattar intrimning av kvarn och sikt med pyrolyserat material (kol) från Köping. 

Under de senaste månaderna som gått kan vi konstatera att intresset för anläggningen är stor och att intresset ökar månad för månad. Vi har under senaste veckan haft ett besök från Norge av en intressent med stor tillgång på råmaterial – biomassa. Vi har även haft besök av styrelsen och ledningsgruppen för Höganäs Energi samt Jörgen Held från Renewtec.  

Cortus, och delvis Probiostål-projektet, har uppmärksammats i Bioenergy International under månaden, se bilder och länk nedan. 

2019-08-13 Arbetet vid anläggningen har fortsatt under juli månad, dock med en något lägre intensitet p g a semesterperiod. I denna uppdatering redogör vi för de milstolpar Cortus har mot Höganäs, milstolpe 1–3. En mer utförlig månadsuppdatering för både juli och augusti kommer att publiceras i början på september. 

Milstolpe 1 (avklarad): Färdigställande av anläggning. All utrustning på plats, allt sitter ihop och rörledningar är täta. 

Milstolpe 2 (pågår): Hela anläggningen färdigprogrammerad och redo för utprovning. Varmtester påbörjade och tillstånd har erhållits för de system som kräver tredjepartsintyg samt brandfarlig vara. 

Status idag:  Varmtester pågår för tork och pyrolys. Initiala tester är påbörjade med brännarsystemet i förgasaren. Fackla är nästa system att påbörja. Byte av leverantör till ABB är genomförd där stora delar av tidigare programmering görs om vilket är tidskrävande. 

Milstolpe 3 (planerad): Anläggningen levererar syntesgas med godkänd kvalitet till Höganäs med två bars tryck utan avbrott i 168 timmar (7 dagar).  

Probiostål-projektet uppmärksammades i Dagens Industri under månaden, se bilder och länk nedan.  

2019-07-12 En viktig händelse i juni är att vår driftpersonal tillsammans med ABB, Summsystem, samt vår brännarleverantör Kanthal framgångsrikt driftsatt två brännare på förgasaren. Brännare 1 döptes till Aurora och brännare 2 till Ulrika, traditionsenligt efter de kvinnliga namnen på dagens namnsdag då varje brännarna driftsattes. 

Det har även varit stort fokus på Factory Acceptance Test (FAT) och Site Acceptance Test (SAT) av styrsystemets olika delar. Vid FAT så körs processen från en simulerad miljö hos vår partner ABB i Malmö. Testerna är helt virtuella (i en datorsimulerad process) men baseras på funktioner programmerade för processen. Vid SAT så testar man styrsystemets funktioner skarpt direkt i anläggningen och mot processen i realtid. Med detta test bekräftas att programmerade funktioner beter sig i verkligheten så som i den simulerade testmiljön (i Malmö). Testerna av styrprogrammet görs steg för steg i varje processblock. 

ABBs arbete med att göra om och komplettera styrsystemet har visat sig var mer omfattande än vad som tidigare förutsågs. Arbetsmetodiken beskriven ovan ger oss inte längre möjlighet att jobba utifrån den uppstartsplan som funnits (se nedan). Innebörden av detta är att uppstarten av enskilda objekt kommer senare än i tidigare kommunicerad plan. Konsekvensen blir därmed ett intensivare program framåt när fler objekt startas under kortare tid. Strukturen och kvaliteten i styrsystemet kommer dock i slutänden att höjas avsevärt och leda till mindre felavhjälpning i uppstarten. Vi har framdrift på många fronter och arbetet rullar vidare under semesterperioden. 

I mars i år presenterade vi utformningen av vårt testprogram för att ta anläggningen i Höganäs i drift. Tester som har utförts inom vårt testprogram är följande: 

1. Kalltester 

a. Biomassasystemet – klar 
b. Tork – klar 
c. Vattenreningssystemet – klar 
d. Pyrolys – pågår 
e. Kompressorer – klar 
f. Kylsystemet – klar 
g. Kvarnsystemet – pågår 
h. Programmering brännare förgasare: Factory Acceptance Test (FAT) utförs hos ABB – klar 

2. Varmtest: 

a. Brännarsystem förgasare: Site Acceptance Test (SAT) utförs tillsammans med brännarleverantör – klar 

b. Fackla: driftsättning planeras under juli  

Även juni har varit en besöksintensiv månad där bland annat vår japanska partner Forest Energy besökt oss i två omgångar med potentiella kunder från ett japanskt energibolag och ett japanskt kemibolag. Ett annat besök har varit från en potentiell skandinavisk partner kring katalytiska processer för att uppgradera gasen till diverse bränslen och kemikalier. Vi har även haft besök av en potentiell kund med långt gångna projekt kring vätgas och syntetisk naturgas (SNG) i två EU-länder. 

Probiostål-projektet har uppmärksammats i Helsingborgs Dagblad och i Sveriges Radio under månaden, se bilder och länkar nedan.  

2019-06-12 Maj har varit en besöksintensiv månad. Det största och viktigaste besöket för Cortus var när nästan 100 av våra aktieägare kom för att se anläggningen. Dagen inleddes med presentationer och följdes av guidade turer på site. Samtliga av Cortus medarbetare deltog och bidrog till en lyckad aktieägardag som vi hoppas kunna genomföra snart igen. 

Vi har även haft besök från Jernkontoret, Företagarna, kommunstyrelsen i Höganäs och deltagare från Regatec-konferensen samt en del intressenter och potentiella kunder. 

Probiostål-projektet har uppmärksammats i Höganäs AB:s nyhetsblad Insikt. 
https://www.hoganas.com/sv/insikt/nyheter/2019/banbrytande-energi-for-stalproduktion/  

Under maj månad har vi även intensifierat samarbetet med ABB. ABB är sedan tidigare leverantörer av vårt styrsystem samt partner i Probiostål-projektet. I ABB:s arbete ingår att utföra simuleringar av processen innan tester görs på site. Detta resulterar i en snabbare driftsättning då eventuella fel kommer att upptäckas vid simuleringstillfället. Parallellt med simuleringar och tester provas processen ut mekaniskt för att säkerställa att våra olika leverantörers system uppfyller våra krav. Arbetet med att driftsätta samtliga elektriska komponenter (ca. 1200st.) har fortsatt och nu återstår knappt 10% av det totala antalet.  

I mars i år presenterade vi utformningen av vårt testprogram för att ta anläggningen i Höganäs i drift. Tester som har utförts inom vårt testprogram är följande: 

1. Kalltester 

a. Biomassasystemet – klar 
b. Tork – klar 
c. Vattenreningssystemet – klar 
d. Pyrolys – pågår 
e. Kompressorer – klar 
f. Kylsystemet – klar 
g. Kvarnsystemet – pågår 
h. Brännarsystem förgasare: factory acceptance test (FAT) utförs hos ABB – planeras att påbörjas v. 24 

2. Varmtest: 

a. Brännarsystem förgasare: site acceptance test (SAT) utförs tillsammans med brännarleverantör – planeras att påbörjas v. 25 

b. Fackla: driftsättning planeras att påbörjas under juni månad 

När facklan driftsatts är hela anläggningen godkänd för vidare varmtester. 

2019-05-10 Under april har elinstallatören, Elsta, färdigställt sitt åtagande och avvecklat sin verksamhet vid anläggningen och endast små finjusteringar pågår i dagsläget av Cortus egen personal. Arbetet med att driftsätta samtliga elektriska komponenter (ca.1200 st) har fortsatt och nu återstår ca. 15% av det totala antalet. 

Det centrala i att styra, kontrollera och följa upp samtliga delar i anläggningen görs genom det tekniskt avancerade styrsystemet ABB 800XA. För att säkerställa kvalitet och tillförlitlighet gör vi nu en komplett kvalitetssäkring av utfört arbete tillsammans med vår samarbetspartner ABB och Summ Systems, vilket är nödvändigt för fortsatt framdrift av vårt testprogram. 

Vi har under april haft process- och driftsutbildningar av följande delsystem: 

 • Fackla 

Deltagare har varit Cortus operativa personal och processingenjörer. Utbildare har varit en extern representant från leverantör.  

En stor del av det utförda installationsarbetet har varit installation av värmekablar. Värmekablar används på flera ställen i processen, framförallt på pyrolysgas-ledningar. Värmekablarnas funktion är avgörande för att bibehålla kvaliteten på slutprodukten. Tester utfördes under april med goda resultat.  Kalltester av pyrolys återstartas igen under v.19 på grund av justeringar i styrsystemet.  

Ett reportage som gjordes tidigare i våras av vår leverantör av isoleringsmaterial har även publicerats https://www.paroc.se/losningar/referenser/biogasanlagging-cortus-hoganas

Vi ser fram emot att välkomna kunder, nya intressenter, akademi samt 100 av våra aktieägare till vår anläggning under maj månad.  

2019-04-03 Under mars har arbetet med att färdigställa och implementera styrsystemet fortsatt. Utförandet sker i nära samarbete med vår leverantör SN Elteknik och industripartner ABB.Vi har under mars haft process- och driftsutbildningar av följande delsystem: 

 • Biomassaficka 
 • Tork 
 • Pyrolys 
 • Kvarn och sikt 
 • Ånga 
 • Vattenreningssystemet 

Deltagare har varit Cortus operativa personal och processingenjörer. Utbildare har varit både intern personal och representanter från leverantörer. 

I förra månadens uppdatering redogjorde vi för vårt testprogram som beskrivs i 6 huvuddelar, tester som utförts i programmet under månaden är följande: 

 1. Kalltester av anläggningen 
 1. a. Biomassasystemet – klar 
  b. Tork – klar 
  c. Vattenreningssystemet – klar 
  d. Pyrolys – pågående 
  e. Kompressorer – klar 

Under mars beslutades datum för genomförandet av Cortus aktieägardag till den 23/5 2019, https://bit.ly/2uFeScU. Vi kan konstatera att intresset för att besöka anläggningen ökar, där besök av deltagare från Regatec konferensen den 22/5 2019 är ett exempel. Rolf Ljunggren (grundare) kommer även att presentera Cortus och erfarenheter från vår första kommersiella anläggning på konferensen, https://regatec.org/programme/

2019-03-08 Under februari har arbetet med att färdigställa Cortus anläggning slutförts. Slutbesiktning och godkännande av installationen av Höganäs AB blev klar i början av mars. Färdigställandet av montagearbetet är milstolpe 1 av 3 i avtalet med Höganäs. Cortus har även fått tillstånd från KIWA (tredjepartsgranskare) att påbörja tester med naturgas. Detta är en förutsättning för att komma vidare med varmtester.  

Anläggningen är nu klar för driftsättning och kalltester är påbörjade. Anläggningen går nu in i en testfas där både anläggningens prestanda och olika bränslen ska utvärderas. 

Testplanen är i sex delar och beräknas pågå under 2019: 

1. Kalltester av anläggningen 

2. Varmtester av anläggningen med naturgas 

3. Varmtester av anläggningen med pyrolysgas 

4. Test syngasproduktion 

5. Test syngasleverans 

6. Demonstration- och verifieringsfas av syngasleverans 

Cortus publicerade ett pressmeddelande gällande framdriften i Höganäs den 4/3 – 2019 kl. 12.00 vilket går att läsa i sin helhet på länken nedan: 
Cortus Energy startar idrifttagning av anläggningen i Höganäs och fakturerar 1,25 MSEK för godkänd installation 

2019-02-08 I januari har färdigställandet av rör och mekanisk installation slutförts. En besiktning av elinstallationen har genomförts med resultatet att ett mindre kvarstående arbete återstår tillsammans med färdigställandet av isolering av rör. 

Utcheckning av elektriska komponenter pågår. En lyckad utcheckning är en förutsättning för start av kall- och varmtester. Då vi valde att avbryta påbörjade kalltester i november, för att fokusera på att få klar installationen, beräknar vi nu att återuppta testerna under februari. Förberedelserna för detta pågår i detalj med planerad tillståndsprövning för användandet av brännbar gas. 

Implementering av styrsystemet pågår parallellt med elinstallationen och går in i slutfasen av färdigställandet.  

En del av Probiostål projektet har varit att producera biokol med Cortus WoodRoll® teknik. Biokolet har sedan testats och analyserats av Höganäs AB som eventuell ersättare till det fossila kolet som används vid produktionen idag. Nästa steg är att producera biokol i större mängd. Höganäs arbete med biokol uppmärksammades i DI (Dagens Industri), 28/1–2019, där även Cortus arbete nämndes. https://www.di.se/nyheter/biokol-nasta-for-hoganas/ 

2019-01-07 I december har det varit fullt fokus på att få klar rörinstallation och isolering, elinstallation, programmering samt automation för att kunna påbörja nya tester av anläggningen. Provtryckning av rör sker löpande och tredje part har även utfört röntgen på naturgasledningar och vissa syngasledningar under månaden med goda resultat. I januari planeras allt installationsarbete vara klart. 

Kapacitetstester av rökgasfläktar kopplade till torken påbörjades under december och fortsättning av dessa tillsammans med varmtester av torksystemet är de första planerade testerna efter årsskiftet. Under v.1 sker arbetet av Cortus personal och entreprenörer väntas tillbaka till anläggningen under v.2 för att slutföra kvarvarande installationer. Inför kommande uppstart planeras också en operatörsutbildning av vår leverantör Omniprocess (leverantör av:  flödesindikatorer, flödesvakter, tryckvakter, temperaturindikatorer, flödestransmittrar) i v.2. 

Innan julledigheterna tog fart i december så färdigställdes och monterades taket till förgasaren, se bilder nedan från innan/efter plåttaket monterats på samt upphängning och montering av det färdiga förgasartaket. 

Cortus Energy AB uppmärksammades också tillsammans med Höganäs AB som en av 2018 års viktigaste händelser inom stålindustrin enligt Jernkontoret, https://www.jernkontoret.se/sv/publicerat/nytt-fran-jernkontoret/pressmeddelanden/2018/2018-ars-viktigaste-stalhandelser/ 

Fossilfritt Sverige har även uppmärksammat Höganäs AB för deras arbete för fossilfritt metallpulver genom förnybar energigas och kol från Cortus Energy’s WoodRoll® process. Och vid anläggningen i Höganäs kommer de första testerna i världen att utföras i industriell skala. 2019 blir ett minst sagt spännande år! https://www.youtube.com/watch?v=F0J5BCJM2K4&feature=youtu.be