Cortus har fått önskemål från aktieägare om att förbättra kommunikationen. Tydligare information har efterfrågats generellt och konkreta frågor om vår verksamhet har inkommit. Cortus har tagit åt sig av kritiken och vill med det här dokumentet bli mer transparanta. Vi har i ledningsgrupp och styrelse tillsammans gått igenom frågorna och svarat utifrån de ramar som gäller för oss som börsnoterat bolag. Vi hoppas att vi med detta dokument kan stärka ert förtroende för oss.

Hur ser ni på ekonomin Q1 till Q2?
Vi har kontroll på våra kostnader. Under januari månad har vi erhållit ett lånelöfte om 10 MSEK från extern part som vi har för avsikt att lyfta i Q2. Ytterligare kapitaltillskott är i nuläget inte aktuellt.

Hur kommer verksamheten att finansieras framöver?
Finansiering av brygglån kommer från tidigare långivare. Andra exempel på kommande inkomster är slutförandet av Milstolpe 3 och vid drift av Höganäs 6 MW anläggning, från demonstrationsfas till start av vårt 20-åriga avtal. För finansiering av en uppskalning till 20 MW ansöker vi om bidrag på alla nivåer. För större åtaganden kan andra finansieringsformer komma att beslutas av årsstämman.

Vad är ”burnrate” i snitt de senaste tre månaderna?
Oktober till december 2020: 6 miljoner per månad exklusive avskrivningar, inklusive kostnader för genomförande av uppgradering av anläggningen i Höganäs. Förskott från Höganäs avbetalas mot kommande fakturering vid start av gasleverans enligt avtal.

Burnrate kommer att sjunka under 2021 beroende på lägre räntekostnader och planerade uppstart av nya projekt.

Hur är tanken att kund betalar?
Vid anläggningsbeställning levererar vi turnkey projekt. Kund betalar då enligt milstolpar efter framförhandlad betalningsplan som är kassaflödespositiv för projektet. Detta innebär t.ex. att kunden betalar ett förskott innan projektet sätts igång.  

Vilka bidrag är godkända och aktiva? Vilka är sökta samt planeras att sökas?
Godkända och aktiva bidrag är pengar från Energimyndigheten för Probiostål och Biometanisering. För tillfället har vi ingen sökta bidrag men planerar att söka för engineering av en större WoodRoll® samt för forskning och utveckling i Köping.

Generell erfarenhet av att söka bidrag är att det är krävande aktivitet där det krävs att Cortus nyttjar nationell och internationell expertis inom området. De ansökningar som gjorts under 2020 har tyvärr varit utan framgång.

Hur arbetar Cortus med att förbättra sin affärsplan?
Cortus affärsplan 2021–2023 har reviderats och beslutats under styrelsemöte 15/2. Arbetet har inkluderat omarbetning med tydligare strategi, mål och handlingsplaner där varje enskild affär skall var lönsam och kassaneutral. Observera att i en konkurrensutsatt värld där både konkurrenter och presumtiva kunder får del av information som publiceras får man vara selektiv i vad som är offentligt och vad som är företagshemligheter. 

Affärsplanen visar hur vi ska bli vinstdrivande. Den har kanske tidigare upplevts otydlig då huvudfokus har varit att färdigställa anläggningen i Höganäs. Nu har vi en komplett och väl genomarbetad affärsplan. Tillgången på riskvilligt kapital inom förnybar energi har drastiskt förändrats under de två senaste åren vilket ger ytterligare öppningar för tillväxt när Höganäs tuffar och går

Vi följer konkurrerande bolag och hämtar inspiration i syfta att stärka vår egen externa kommunikation. Vi har även i detta område börjat vår resa och ser framemot att bli än tydligare även där.

Har någon visat intresse för att ingå någon form av partnerskap med er?
Sådana diskussioner pågår kontinuerligt och detta inom olika områden. På försäljningssidan har vi sedan tidigare en form av partnerskap med olika aktörer för andra länder och kontinenter. Gällande tekniskt partnerskap har vi ett flertal djupgående diskussioner primärt för upparbetning av syngas till olika slutprodukter där en konceptuell design för flertalet tagits fram med gränssnitt mellan oss som parter. För att gå djupare in i dessa samarbeten krävs att reella projekt med betalande kund går igång. Fokus är nu att färdigställa Höganäs.

Vi har tidigare uttryckt att vi har ett starkt stöd från Höganäs. Med det menar vi att vi har ett ekonomiskt stöd då vi har ett 20-årigt avtal. Vi har även ett organisatoriskt och expertmässigt stöd genom kontinuerligt samarbete. Vi är i daglig kontakt med Höganäs AB då vi bedriver verksamhet på deras mark.

Teknikleverantörer bär fram WoodRoll® för att skapa nya affärer. Vi räknar med framgång kring detta efter uppstart i Höganäs.

Potentiella kunder vill komma vidare i nya affärer baserat på framdrift i Höganäs.

Har ni något samarbete med Engie eller utväx­ling av information utöver offert?
Vi fortsätter samtalen med Engie om en vätgasanläggning i Frankrike där en förutsättning för att komma vidare är att färdigställa milstolpe 3 i Höganäs.

Har ni något samarbete med Forest Energy?
Ja, Forest Energy är vår agent i Japan. Vi har kontinuerlig kontakt och informerar dem om framdriften i Höganäs. För att komma vidare i nya affärer krävs att vi färdigställer Milstolpe 3 i Höganäs.

Hur ser er försäljnings- process/strategi ut?
Modellen bygger på:
1. Initial kontakt genom förfrågning eller möten
2. Verifiering av projektets möjligheter organisatoriskt, tekniskt och ekonomiskt
3. Förstudie för projekt, applikation, bränsleförsörjning och tillstånd
4. Projektering för investeringsbudget och finansiering
5. Projektbeslut och anläggningsleverans
6. Tillverkning, uppförande och driftsättning
7. Överlämning och serviceåtagande

Stort intresse via förfrågningar. Vi värderar innehåll och kontaktar de potentiella kunderna. Därefter genomför vi en förprojektering som vid positivt utfall kan leda till fortsatta engineeringbeställningar och slutligen en anläggningsorder.

Tiden från initial kontakt till påskrift av kontrakt uppskattas till 6-18 månader.

Vad är statusen på patent relaterat till bola­get?
Vi har patent i ca 40 länder. Våra patent gäller för åren 2027 – 2038. Då vi inte bara har ett patent utan flera som dessutom är sammankopplade förnyas de kontinuerligt.

Patentet är skyddet. Vi är registrerade i ca 40 länder.

Det går att sälja licenser, potentiella kunder kan licenstillverka anläggningar med våra patent och godkännande. Detta är något som kan bli aktuellt i framtiden men inte för tillfället då vår teknologi för olika storlekar behöver bli en kommersiell och beprövad produkt primärt.

Hur ser ni på framtida projekt och vilka prognoser går att meddela?
Start av 1-2 projekt under 2021 som kommer att PM:as så fort order kommer in. Det finns inget annat sätt att kommunicera detta på.

Bolaget har skickat offerter till intressenter, kan ni delge vad responsen på dessa offerter varit?
Med anledning av våra förseningar i Höganäs och problemen med Covid-19 inväntar Engie genomförande av Milstolpe 3 innan vidare diskussioner om en första anläggning i Frankrike kan återupptas.

I många fall är det budgetofferter som efterfrågas där sådan offert ligger till grund för eventuellt genomförande av projekt. Handläggningstid inom organisationerna är därmed relativt lång och med anledning av detta kan det ta tid att återuppta diskussionen för uppstart av engineeringfas.

Det är inte offerterna i sig utan förseningen i Höganäs som är vår utmaning.

När Milstolpe 3 uppnås i Höganäs hur ser planen ut – tidsmässigt och organisatoriskt – för att marknadsföra, affärsmässigt sälja och affärsmässigt leverera 6MW WoodRoll® i Sve­rige och i världen och vad är er målsättning i antal enheter vid en viss tidpunkt?
Vi har prospekt som inväntar genomförande av Milstolpe 3. Vi planerar för start av 1 – 2 projekt under 2021. Varje sådant projekt startar med ett engineeringuppdrag, för att definiera kundens anläggningsleverans, följt av leverans av designad anläggning. Vi planerar för kraftig expansion under lång tid framåt.

Färdigställande av Milstolpe 3 ger oss möjlighet att bjuda in intressenter till Höganäs. På platsen kan vi dela med oss av organisatoriska och tekniska resultat.

Vi kommer även öka vår närvaro i den offentliga debatten och har redan påbörjat arbetet med att förbättra informationen vi kommunicerar på vår hemsida.

Vad beräknas Höganäs 6 MW ha kostat och vad blir den förväntade driftkostnader för en 6MW anläggning?
Anläggningen i Höganäs är vårt första kommersiella projekt i industriell skala och det första i sitt slag. Slutkostnaderna kommer att landa på >200 MSEK. I huvudsak är det prototypkostnader såsom kraftiga förseningar i byggfas, ökande omfattning av igång – och inkörning av processen samt ren ombyggnad av anläggningen (vilket vi gör nu). Dessa kostnader ska ses som engångskostnader och priset för de erfarenheter vi tar med oss i kommande projekt. Därutöver har vi rörelsens kostnader under hela denna period av förseningar.

1. Gaskvalité
2. Tillgänglighet
3. Effekt
4. Utbyten/verkningsgrader
5. Övriga effektiviserings/förbättringsåtgärder

Hierarkin förklarar normalt förfarande till en färdig produkt. Vi har idag säkerställt punkt 1 och arbetar oss vidare nedåt. Driftkostnad behandlas primärt i punkterna 4 och 5 ovan och är således en bit fram men vi har redan nu identifierat olika möjligheter. För att exemplifiera detta kan vi nämna billigare råvara eller mer automatiserad askhantering som något som medför sänkning av OPEX (bränsle resp. personal).

Hur nära är vi en projektstart i Mariposa?
I Mariposa, Kalifornien, har vi beslutat att avvakta utvecklingen av Covid-19 och genomförandet av Milstolpe 3 innan några ytterligare aktiviteter startas. Det är idag omöjligt att resa till Kalifornien.


Med vänliga hälsningar,

Håkan Sigfridsson, VD