Den första av fyra veckors byggstopp för installation av en ny partikelavskiljare för pyrolysgas är nu i full gång. Cortus personal leder och deltar i arbetet tillsammans med inhyrda entreprenörer. De fyra veckornas arbete innefattar rivning av rör, installation av ny rördragning och partikelavskiljare samt återisolering och idrifttagning. Utöver detta arbete kommer vissa årliga underhållsmoment att genomföras på anläggningens ångsystem. Utgångspunkten och målet med installationen är att lösa det problem vi har med pyrolysgashantering som idag hindrar oss från att nå utökad drift.

Vid driftsättning av anläggningen under 2020 identifierades att charpartiklar dras med i pyrolysgasen från reaktorn och faller ut i rörledningar på vägen mot anläggningens brännare. Detta begränsar drifttiden i och med att rören över tid sätter igen. Under våren 2021 installerades cykloner i anläggningen för att avskilja partiklarna från pyrolysgasen och lösa problemet. Detta har dock efter systematiska driftprover visat sig vara en otillräcklig åtgärd, vi har fortfarande en begränsad drifttid med pyrolysgas. Den nya avskiljaren har designats och tillverkats under vintern och installeras nu i serie med befintliga cykloner för att ge den avskiljning vi behöver för att nå kontinuerlig drift, MS3 och våra vidare mål för leveranser av gas till vår kund Höganäs AB. Denna och övriga erfarenheter tar vi med oss i utvecklingen av nästa generations WoodRoll (2.0).

Med vänlig hälsning,
Håkan Sigfridsson, VD